Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 12 | 1 | 29-48

Article title

O spojrzeniach w "Jezusie z Nazarethu" Romana Branstaettera

Authors

Content

Title variants

EN
On glances in Roman Brandstaetter’s Jezus z Nazarethu (Jesus of Nazareth)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W niniejszym szkicu dokonuję wstępnej prezentacji tematu. Artykuł ten jest rodzajem konspektu większej całości. Sygnalizuję w nim ważne dla podjętego tematu wątki, wskazuję kilka istotnych, interpretacyjnych tez. Porządkuję materiał badawczy i podsuwam potencjalne możliwości analiz i studiów. Spojrzenia w Jezusie z Nazarethu porządkuję personalnie. Maja one różny charakter i znaczenie. Są więc spojrzenia trywialne, codzienne, zwyczajne. Bohaterowie tetralogii patrzą na siebie, spoglądają na Jerozolimę i krajobrazy. Ale są też spojrzenia szczególne, w których bohaterowie starają się rozpoznać, kim jest Jezus. Wielokrotnie też Jezus patrzy na ludzi i wchodzi z nimi w relację interpersonalną. Teza niniejszego szkicu jest taka, że najważniejsze są te spojrzenia, które pomagają uświadomić, kim jest Jezus z Nazaretu. Spojrzenia zatem postaci „opowieści” na Jezusa dopełnia akt dziękczynnej adoracji za tego, „KTÓRY BYŁ I KTÓRY JEST, I KTÓRY PRZYCHODZI” (Ap 4,8).
EN
In this draft I create a preliminary presentation of the topic. This article is a kind of an outline of a larger whole. It indicates the essential parts of the main topic. It points out several important, interpretative theses. It orders the research material and suggests potential opportunities for analyses and studies. The looks in Jesus of Nazareth are ordered personally. They have different characters and meanings. There are looks that are trivial, everyday, ordinary. The characters of the tetralogy look at each other, look at Jerusalem and landscapes. But there are also special looks, by means of which the characters try to recognize who Jesus is. Many times Jesus looks at people and falls into an interpersonal relationship with them. The thesis of this outline is that the most important are those looks which help to realize who Jesus of Nazareth is. Therefore the looks as a "story" on Jesus complete the act of adoration, thanksgiving for the one, "WHO WAS AND WHO IS AND WHO WILL COME" (Rev. 4.8).

Keywords

Year

Volume

12

Issue

1

Pages

29-48

Physical description

Dates

published
2017-06-29

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2017-volume-12-issue-1-article-501
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.