Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 12 | 3 | 31-41

Article title

Pogodnie o wojnie. Komizm w kaszubskim teatrze na przykładzie utworu Katilina Leona Heykego

Authors

Content

Title variants

EN
Cheerful about the War. Comicality in the Kashubian Theater on the Example of Leon Heyke’s Katilina

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przybliża zagadnienie komizmu w teatrze kaszubskim na podstawie Katilinny Leona Heykego. Kluczowymi pojęciami w tekście są: teatr ludowy, komizm prosty i komizm złożony. Zasadniczym celem autorki jest wykazanie tego, jaki typ komizmu występuje w ww. tekście oraz jaką pełni w nim funkcję. Autorka opisuje przykłady komizmu pokazując jednocześnie jaką ma formę (prostą, czy złożoną). Określenie formy komizmu pozwala na wskazanie funkcji, jaką pełni on w tym tekście. Istotne są również relacje łączące komizm z innymi zabiegami artystycznymi wykorzystanymi w utworze. Na podstawie analizy przytaczanych przykładów, oraz określeniu relacji komizmu z całością tekstu, autorka klasyfikuje komizm Katiliny jako komizm złożony. W trakcie opisu autorka wskazuje, że praktycznie wszystkie przytoczo­ne przykłady nie mają jedynie funkcji ludycznej. Wykorzystanie komizmu przez Heykego służy przede wszystkim przekazaniu uniwersalnych, acz ważnych treści w formie czytelnej dla każdego widza. We wcześniejszych badaniach nad Katiliną badacze i krytycy zarzucali Hey­kemu, że tekst ten niepotrzebnie miesza ze sobą lekką anegdotę z tragicznymi wydarzeniami historycznymi oraz, że komizm wykorzystany w tekście jest za­ledwie rubaszny. Przeprowadzona przez autorkę analiza Katiliny daje odpór krytycznym zarzutom wobec Heykego.
EN
The article presents the issue of comicality in the Kashubian theater based on Heyke’s Katilina. The key concepts in the text are: folk theater, simple comical­ity and compound comicality. The main goal of the author is to show what type of comicality appears in the above-mentioned text and what function it has in it. The author describes examples of comicality showing at the same time what form of comicality it is (simple or compound). Determining the form of comi­cality allows us to indicate the function that it performs in this text. Relations between comicality and other artistic activities used in the drama are also import­ant. On the base of the analysis of the examples cited, and the definition of the relation of comicality with the whole text, the author classifies Katilina’s comi­cality as compound. During the description, the author points out that practically all the examples cited do not have only a ludic function. The use of comicality by Heyke primarily serves the transfer of universal but important content in a form readable to each viewer. In previous studies on Katilina, researchers and critics have accused Heyke of unnecessary mixing in the text a light anecdote with tragic historical events and that the comicality used in the text is only coarse. The analysis of Katilina carried out by the author gives resistance to critical accusations against Heyke.

Keywords

Year

Volume

12

Issue

3

Pages

31-41

Physical description

Dates

published
2017-10-12

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2080-3400-year-2017-volume-12-issue-3-article-1695
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.