Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 20 | 2 | 55-60

Article title

Recreational area trends in the rural-urban fringe: case study of Kórnik gmina (commune)

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

Keywords

Journal

Year

Volume

20

Issue

2

Pages

55-60

Physical description

Dates

published
2011-06-21

Contributors

author
 • Adam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Geographical and Geological Science

References

 • GIEDYCH R., 2008, Tendencje kształtowania struktury przyrodniczej krajobrazu w praktyce planowania miejscowego, [w:] T. J. Chmielewski (ed.), Struktura i funkcjonowanie systemów krajobrazowych: metaanalizy, modele, teorie i ich zastosowania, Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. XXI, Lublin.
 • IWICKI S., 2002, Przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rekreacji w strefach podmiejskich dużych miast, [w:] Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce, fakty, intencje, potrzeby rozwoju, Zeszyty Naukowe, no. 2, Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, s. 121–130.
 • KOZŁOWSKI S., 2008, Zrównoważony rozwój – program na jutro, Wyd. Abrys, Poznań–Warszawa.
 • MARKOWSKI T., DRZAZGA D., 2009, Wstęp, [w:] System przyrodniczy w zarządzaniu rozwojem obszarów metropolitalnych, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, vol. CXXIII, Warszawa, s. 5–10.
 • PAWLUSIŃSKI R., 2005, Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • PIETRZAK M., 1998, Syntezy krajobrazowe, założenia, problemy, zastosowania, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań.
 • PONIŻY L., 2008, Presja urbanizacyjna i jej wpływ na zmiany przestrzennej struktury użytkowania ziemi na wybranych obszarach podmiejskich Poznania, [w:] S. Bródka (ed.), Problemy środowiska przyrodniczego miast, Problemy Ekologii Krajobrazu, vol. XXII, Warszawa–Poznań.
 • Studium rekreacji województwa wielkopolskiego. 2004, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu (opracowania kartograficzne, CD-ROM).
 • Uchwała nr XLIV0441/2009 Rady Miejskiej w Kórniku z 16 września 2009, (http://bip.kornik.pl/ 21.03.2010)
 • WŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna, istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • WOJCIECHOWSKI K. H., 1993, Atrakcyjność wizualna krajobrazu jako składnik walorów krajobrazowych, [w:] M. Pietrzak (ed.), Ekologia krajobrazu w badaniach terytorialnych systemów rekreacyjnych, Wyd. Krajowego Instytutu Badań Samorządowych, Poznań.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2080-6922-year-2010-volume-20-issue-2-article-7577
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.