Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2011 | 21 | 1-2 | 67-72

Article title

Twenty Years of Polish Agritourism: the Past and the Future

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

Keywords

Journal

Year

Volume

21

Issue

1-2

Pages

67-72

Physical description

Dates

published
2012-01-31

Contributors

 • University of Łódź, Institute of Urban Geography and Tourism

References

 • ALEJZIAK W., 1998, Geneza i rozwój teorii turystyki (refleksje na kanwie książki B. Vulkonica „Turizam ususret buducnosti”), „Folia Turistica”, nr 8.
 • ALEJZIAK W., 2003, Perspektywy i kierunki rozwoju badań naukowych nad turystyką, [in:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, G. Gołembski (ed.), Wyd. PWN, Warszawa.
 • BOTT-ALAMA A., 2004, Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim, „Rozprawy i Studia”, t. (DLXXV) 501, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • DIELEMANS J., 2011, Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym, Wyd. Czarne, Wołowiec.
 • KUHN T. S., 2001, Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa.
 • KOWICKI M., 2005, Wieś przyszłości – próba określenia jej kształtu planistyczno-przestrzennego i architektonicznego, [in:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, J. Wilkin (ed.), Wyd. Fundusz Współpracy, Warszawa.
 • KUPIDURA A., ŁUCZEWSKI M., KUPIDURA P., 2011, Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich, PWN, Warszawa.
 • LISZEWSKI S., 1994, Perspektywy badań naukowych w zakresie turystyki w Polsce w najbliższym dziesięcioleciu, „Problemy Turystyki”, nr 3.
 • PHILLIP S., HUNTER C., BLACKSTOCK K., 2010, A typology for defining agritourism, „Tourism Management”, nr 31, s. 754–758.
 • POŁOMSKI K., 2010, Miejsce i przestrzeń. Krajobraz w doświadczeniu mieszkańców Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Wyd. Naukowe Scholar, FDPA, Warszawa.
 • PRZECŁAWSKI K., 1984, Badania naukowe nad turystyka w Polsce, „Problemy Turystyki”, nr 1.
 • RACIBORSKI J., 2011, Prawne aspekty tworzenia i sprzedaży zintegrowanych produktów turystycznych, [in:] Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji, C. Jastrzębski (ed.), Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce.
 • SZNAJDER M., PRZEZBÓRSKA L., 2006, Agroturystyka, Wyd. PWE, Warszawa.
 • TRAVIS A. S., 1983, Wkład nauk społecznych w badania nad turystyką i środowiskiem, transl. S. Ostrowski, „Problemy Turystyki”, nr 1/2.
 • URRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. PWN, Warszawa.
 • WACIĘGA S., 2011, Przedsiębiorczość obywatelska w działalności wioski tematycznej, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis”, nr 288, Oeconomica, nr 64: „Turystyka wiejska – społeczny wymiar w ekonomicznym kontekście”, Wyd. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
 • WILKIN J., 2009, Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska, „Wieś i Rolnictwo”, nr 4 (145).
 • WINIARSKI R., 2008, Turystyka w naukach humanistycznych, Wyd. PWN, Warszawa.
 • WOJCIECHOWSKA J., 2005, Elementy trwałe i nowe w strukturze organizacyjnej polskiej agroturystyki (także w kontekście doświadczeń europejskich), Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, z. 15: Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów.
 • WOJCIECHOWSKA J., 2006, Bilans efektów rozwoju agroturystyki. An evaluation of the effectes of agro-tourism development, „Turyzm”, t. 16, z. 2.
 • WOJCIECHOWSKA J., 2009, Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • WOJCIECHOWSKA J., 2010, Agroturystyka – signum polskiej turystyki, „Oeconomia” nr 9(4).
 • ZEGAR J.S., 2008, Refleksje nad ewolucją wsi, „Wieś i Rolnictwo”, nr 3 (140).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2080-6922-year-2011-volume-21-issue-1-2-article-7221
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.