Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 1(3) | 147-155

Article title

Bibliometrics Approach to Scientific Communication Structure

Content

Title variants

PL
Bibliometryczne podejście do naukowej struktury komunikacji

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Communication patterns are analyzed on the corpus of citation literature retrieved from doctoral dissertations in Information Science from 1978 to 2009 at Croatian universities. Scientific communication model is affected by institutional, language and time determinants; thereby it is possible to accurately describe traditional distribution on primary, secondary and tertiary communication by quantitative methods. Analysis of 28,188 cited bibliographic units by co-citation method resulted with network of clusters that matches scientific disciplines (archivistics, librarianship, museology, communicology, information science, information systems and lexicography). Alterations of key authors were observed according to time periods, affiliation to different scientific communities, cultural determinants, and functions in knowledge organization. According to the results of this analysis the conclusion can be drawn based on quantitative indicators: it is possible to recognize deep communication structure (conceptual knowledge zone, empirical knowledge zone, research front zone), beside organizational, communicational and intercultural determinants of knowledge exchange.
PL
W artykule zostały przeanalizowane modele komunikacji w zbiorze cytowani z dysertacji doktorskich z dziedziny informacji naukowej na chorwackich uczelniach w latach 1978-2009. Model komunikacji naukowej jest zdeterminowany przez czynniki instytucjonalne, językowe I czasowe; skutkiem tego jest możliwe, by dokładnie opisać tradycyjny podział na komunikację pierwszo-, drugo- i trzeciorzędową za pomocą metod ilościowych. Analiza 28,188 zacytowanych fragmentów bibliograficznych za pomocą analizy cytowań dała rezultat sieci klastrów oznaczających dyscypliny naukowe (archiwistyka, bibliotekoznawstwo, muzealnictwo, nauka o komunikacji, informacja naukowa, systemy informacyjne i leksykograficzne). Zmiana słów kluczowych była zauważalna biorąc pod uwagę okres czasu, przynależność do różnych towarzystw naukowych, czynniki kulturowe I funkcje w organizacji wiedzy. Według rezultatów tej analizy wnioski mogą być oparte na wskaźnikach ilościowych: jest zatem możliwe, by uznać strukturę głębokiej komunikacji (strefa wiedzy pojęciowej, empirycznej, badawczej), poza organizacyjnymi, komunikacyjnymi i międzykulturowymi czynnikami wymiany wiedzy.

Keywords

Year

Issue

Pages

147-155

Physical description

Dates

published
2011-07-19

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2011-issue-1_3_-article-1743
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.