Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 1(6) | 95-106

Article title

Biblioteki publiczno-uniwersyteckie we Francji

Content

Title variants

EN
Public and academic libraries in France

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Bieżące badania w zakresie użytkowania bibliotek we Francji (zarówno odnoszące się do całej populacji, jak i do poszczególnych grup społecznych, w tym studentów) wyraźnie wskazują na zmieniającą się rolę współczesnej biblioteki. Wynika to m.in. ze zmian demograficzno-społecznych oraz kulturowych (w tym ekspansji uniwersytetów, wzrostu liczby studentów, konieczności ciągłego dokształcania, częstych migracji ludności itp.), a także z dynamicznego rozwoju i wzrostu popularności nowoczesnych technik komunikacyjnych. Badania pokazują, że chociaż zasoby informacyjne bibliotek często przegrywają konkurencję z Internetem, to liczba użytkowników i czas pobytu w bibliotece zwiększają się. Wpływa na to: oferta usługowa biblioteki (często znacznie wykraczająca poza dotychczasowy kanon tradycyjnych usług bibliotecznych) oraz jej przestrzeń, traktowana na wiele sposobów (jako miejsce pracy, nauki, odpoczynku, spotkań). W tym kontekście rysuje się konieczność współpracy bibliotek różnych typów zmierzająca do stworzenia nowych form obsługi użytkowników i proponowania im szerszego zakresu usług. Na gruncie tej idei i w wyniku aktualnych potrzeb społecznych wyrosły we Francji tzw. biblioteki publiczno-uniwersyteckie, których celem jest łączenie i równowaga wszystkich funkcji współczesnej biblioteki, począwszy od kulturalnej (w tym rozrywkowej i estetycznej), poprzez informacyjną i edukacyjną, a skończywszy na coraz ważniejszej – socjalizacyjnej. Celem referatu jest przedstawienie rozwiązań organizacyjnych stosowanych w tego typu placówkach, a także próba oceny ich działalności w zakresie obsługi bibliotecznej społeczności lokalnej i studentów (na podstawie wybranych aspektów).
EN
Recent research in the field of libraries’ usability in France (those concerning entire population as well as various social groups including students) shows clearly that the role of contemporary library is changing. It may result from the demographic, social and cultural transitions (including university expansion, growing number of students, necessity of life-long learning process, frequent migration), dynamic development and growing popularity of modern communicative techniques. Research shows that although information resources of libraries often failed to compete with the Internet, the number of users and the time their spend in the library still increases. It may be influenced by the library offer (often far beyond the standard services), and the library area (suitable for working, studying, relaxing, meetings). There appears to be the need for cooperation among different types of libraries in order to create a new and wider range of services. Within this concept and as a result of present social needs public and academic libraries started in France. Their aim is to associate and balance all functions of contemporary academic library such as cultural (including entertainment and aesthetic), informative, educational and, more and more importantly, social function. The aim of this paper is to present organisational solution applied in such institutions, assessment of quality of services for a local community and students (based on selected aspects).

Keywords

Year

Issue

Pages

95-106

Physical description

Dates

published
2014-07-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2014-issue-1_6_-article-1281
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.