Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(7) | 29-50

Article title

Problematyka stylów zarządzania w kontekście funkcjonowania instytucji bibliotecznych. Definicje i klasyfikacje

Content

Title variants

EN
Issues of management styles in the context of the library institutions functioning. Definitions and classifications

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Na efektywność działania każdej biblioteki olbrzymi wpływ wywiera osobowość kierownika i jego styl kierowania (zarządzania, przywództwa). Przez styl kierowania rozumiemy formy, metody i techniki oddziaływania na podwładnych, zmierzające do realizacji postawionych przed instytucją zadań. Najistotniejszym elementem stylu kierowania jest sposób podejmowania decyzji przez kierownika i stopień włączenia pracowników w sprawy instytucji. Wybór stylu zarządzania zależy głównie od kierownika – jego doświadczenia, wiedzy i cech osobowościowych, ale jest uzależniony także od zespołu pracowniczego oraz czynników sytuacyjnych. W referacie dokonano przeglądu stylów kierowania, które mogą zostać wykorzystane w pracy bibliotek.
EN
The effectiveness of each library depends on personality of the manager and his style of management (management, leadership). Through the management style we understand forms, methods and techniques of influence on subordinates, aiming to the accomplishment of the institution tasks. The most significant part of management style is the way of making decisions by the manager and the level of employees integration in the affairs of the institution. The choice of management style depends mainly on the manager - his experience, knowledge and personality traits but also on employees and situational factors. This paper reviews the management styles which can be used in the library work.

Keywords

Year

Issue

Pages

29-50

Physical description

Dates

published
2015-07-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2015-issue-1_7_-article-1258
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.