Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(9) | 58-68

Article title

Strategia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na lata 2015–2018. Doświadczenia z tworzenia

Content

Title variants

EN
Experience in creation of the University Library in Warsaw strategy for the years 2014–2018

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie procesu tworzenia Strategii dla Biblioteki Uni­wersyteckiej w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem badań ankietowych, przeprowadzonych wśród użytkowników BUWu. Prace nad formułowaniem Strategii Uniwersytetu Warszawskiego na lata 2014–2018 zainicjowały proces tworzenia dokumentu strategicznego dla BUWu. W procesie tym można wyróżnić dwa najważniejsze etapy. Pierwszym było gromadzenie danych, niezbędnych do stworzenia analizy SWOT, wskazanie obszarów działalności oraz interesariuszy jednostki. Naj­ważniejszą zastosowaną na tym etapie metodą pozyskiwania danych było przeprowadzenie dwóch badań ankietowych (badanie satysfakcji użytkowników z usług, oferowanych przez BUW oraz ba­danie poziomu satysfakcji zespołu pracowników BUWu). Drugim etapem było sformułowanie wizji i misji jednostki, sporządzenie rysu historycznego, określenie celów strategicznych i szczegółowych. Utworzenie Strategii Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego na lata 2015–2018 pozwoliło na kom­pleksowe spojrzenie na instytucję, ułatwiło zrozumienie perspektywy odbiorców usług oferowanych przez jednostkę oraz umożliwiło wskazanie obszarów, na których należy skupić większą uwagę, a także zrozumienie znaczenia wszystkich wewnątrzinstytucjonalnych procesów.
EN
The aim of the article is to present the process of creating the Strategy for the Univer­sity Library in Warsaw, with particular emphasis on surveys conducted amongst users of University Library in Warsaw. Formulating the Strategy of the University of Warsaw for the years 2014–2018 initiated the process of creating a strategic document for the library. In this process, two most im­portant stages can be distinguished. The first step was collecting the data essential for the SWOT analysis and indicating the areas of the library activity and its stakeholders. The most important data acquisition method at this stage was conducting two surveys (user satisfaction survey in the field of services offered by the University of Warsaw Library and the research in the field of work satisfaction of the library staff). The second step was formulating a vision and mission of the library, preparing the historical view and defining strategic goals and objectives. The creation of the Warsaw University Library Strategy for the years 2014–2018 gave a comprehensive view of the institution, facilitated the understanding of the users’ perspective of the services offered by the library and allowed to iden­tify areas on which more attention should be focused as well as an understanding of the importance of all inter-institutional processes.

Keywords

Year

Issue

Pages

58-68

Physical description

Dates

published
2017-07-17

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2017-issue-1_9_-article-1643
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.