Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1(9) | 69-81

Article title

Eksperyment Searle’a a odbiór komunikatów w porozumiewaniu pionowym w bibliotece akademickiej

Authors

Content

Title variants

EN
The Searle’s experiment and the reception of messages in vertical communication in the academic library

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Komunikowanie organizacyjne w bibliotece akademickiej to zagadnienie niezwykle ciekawe dla badających sposoby zarządzania we współczesnych książnicach uczelnianych. Jest ono częścią nie tylko życia instytucji, ale także elementem tworzącym jej kulturę i czynnikiem wpływa­jącym na pomyślność procesów pracy. Porozumiewanie dotyczy wszystkich zatrudnionych w biblio­tece, lecz jego efektywność w głównej mierze zależy od menadżerów, jako swoistego systemu nerwo­wego organizacji. Ich kompetencje społeczne, w tym komunikacyjne, stanowią oś porozumiewania w pracy. Zatem powinni być świadomi kosztów ponoszonych przez bibliotekę w przypadku niskiego stopnia umiejętności komunikacyjnych. Artykuł napisano na podstawie dokonanych obserwacji, płynących z długoletniego doświadczenia oraz licznej literatury z zakresu zarządzania. Bodźcem do podjęcia tematu stał się eksperyment Searle`a. „Chiński pokój” jako metafora nieskutecznego poro­zumiewania stanowi podstawę do rozważań nad sposobem komunikowania się kierowników pracu­jących w bibliotece z podległymi im zespołami, a przede wszystkim nad stopniem efektywności tejże komunikacji.
EN
Organizational communication in the academic library is a compelling issue for the researchers of management methods in modern university libraries. It is not only an essential part of institution life, but also an element that creates its culture and a factor that influences the well-being of work processes. Communication concerns all library employees, but its effectiveness depends mainly on managers as a part of so-called nervous system of the organization. Their social competen­cies, including communication skills, are the axis of the communication process at the work place. Therefore, managers should be aware of the costs incurred by the library in case of lack of commu­nication skills. The article was written on the basis of many years of the authors’ observation and experience as well as various published management literature on the subject. The Searle’s experiment became the trigger for this approach. “Chinese room” as a metaphor of ineffective communication is the basis of the way how library managers communicate with their subordinate teams, and above all on the level of effectiveness of this communication.

Keywords

Year

Issue

Pages

69-81

Physical description

Dates

published
2017-07-17

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2017-issue-1_9_-article-1645
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.