Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(11) | 59-73

Article title

Baza Tez-MeSH jako efektywne narzędzie do opracowania rzeczowego i wyszukiwania informacji z zakresu medycyny i nauk pokrewnych

Content

Title variants

EN
The Tez-MeSH database as an effective tool for preparation of subject records and searching for information in the field of medicine and related sciences

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omówiono bazę Tez-MeSH, która jest polską wersją amerykańskiego języka informacyjno-wyszukiwawczego (Medical Subject Headings, MeSH) prowadzonego przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych (U.S. National Library of Medicine, NLM). Zawiera terminologię z zakresu medycyny, nauk pokrewnych oraz organizacji ochrony zdrowia. W Polsce baza jest prowadzona od 1978 r. przez Główną Bibliotekę Lekarską (GBL), początkowo udostępniana w formie drukowanej, a później elektronicznej. Od 2006 r. funkcjonuje w wersji on-line i mogą z niej korzystać bezpłatnie wszystkie zainteresowane uczelnie oraz inne instytucje, po wcześniejszym podpisaniu umowy. W GBL baza wykorzystywana jest do sporządzania opisów treściowych piśmiennictwa zakwalifikowanego do Polskiej Bibliografii Lekarskiej (PBL) oraz służy jako narzędzie wyszukiwawcze przy tematycznych zestawieniach literatury. Korzysta z niej również wiele bibliotek przy opracowywaniu zbiorów własnych. Pod koniec każdego roku jest aktualizowana do nowej wersji źródłowej MeSH, tłumaczona oraz implementowana do Polskiej Bibliografii Lekarskiej. W 2011 r. została przyjęta do bazy multitezaurusa prowadzonej przez NLM. Od 2019 r. GBL udostępnia hasła z Tez-MeSH również w formacie wymiennym MARC21 w celu ułatwienia użytkownikom opracowywania zbiorów własnych.
EN
The Tez-MeSH database is the Polish version of the American information retrieval query language (Medical Subject Headings, MeSH) run by the National Library of Medicine (U.S. National Library of Medicine, NLM). It contains terminology in the fields of medicine, related sciences and health care organizations. The database is maintained by the Central Medical Library (Głowna Biblioteka Lekarska; GBL) from 1978, initially available in printed version and later in electronic form. Since 2006 it has been available on-line and can be used free of charge by all interested universities and other institutions, after signing the contract. In GBL, the database is used to prepare descriptions of the contents of the literature qualified for the Polish Medical Bibliography (Polska Bibliografia Lekarska; PBL) and serves as a search tool for thematic lists of literature. Many libraries also use it when developing their own collections. At the end of each year it is updated to the new source version of MeSH, translated and implemented into the Polish Medical Bibliography. Since 2012, the Tez-MeSH database has become a part of the multi-thesaurus NLM database. Since 2019, GBL has made available the medical subject headings from Tez-MeSH in the MARC21 exchange format in order to make it easier for users to develop their own collections.

Keywords

Year

Issue

Pages

59-73

Physical description

Dates

published
2019-10-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2081-1004-year-2019-issue-1_11_-article-4690
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.