Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 2 | 73-88

Article title

Otwieranie świata edukacji – w stronę potencjalności

Content

Title variants

EN
Opening the world of education - towards the potential

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Nauka od zawsze jest poszukiwaniem prawdy. Karl Popper twierdzi, że Klasyczna idea nauki jako wiedzy prawdziwej, pewnej i dostatecznie uzasadnionej jest jeszcze żywa nawet do dzisiaj. […] Ale stała się przestarzała przed laty wraz z Einsteinowską rewolucją (K. Popper, 1997, s. 55). W nauce należy odrzucić dogmatyczne kryterium prawdy, gdyż tylko takie poszukiwania warte są najwyższej uwagi. Trzeba, jak mówił A. Einstein, znaleźć się na dobrej drodze (K. Popper, 1997, s. 58). Jaką obieram ścieżkę tej intelektualnej podróży? Jest to ścieżka pedagoga zainspirowanego fi zyką kwantową. Dlaczego? Otóż dlatego, że dostrzegam zaskakujące pokrewieństwo i wspólnotę myśli tych dziedzin. W edukacji, tak jak w fi zyce kwantowej, toczy się niezwykła, niewidzialna, bajeczna gra o nasze możliwości, potencjalności poznawania. Przestrzeń edukacyjna, tak jak fizyczna, nie jest tylko dana, ale ciągle (za)dana, nie tylko odkryta, ale ciągle odkrywana, jakby będąca w drodze! Jakie znaczenie z punktu widzenia edukacji ma metafora drogi? Jest w niej coś ważnego, coś nadzwyczajnego. Oznacza spotkanie na progu ja i drugiego, oznacza owo nieuchwytne i tajemnicze pomiędzy, którego „następstwem jednym z wielu jest/może być przemienianie możliwości człowieka w lepszy świat” (R. Łukaszewicz, 2005, s. 31), do tej pory niewidzialny. To, co niewidoczne, „ukryte bywa w szparach, szczelinach, pęknięciach prowadzących w głąb, pod powierzchnię, na drugą stronę rzeczywistości. Tej samej jednak” (J. Brach-Czaina,1992, s. 172). Dokąd zaprowadzi mnie ta ścieżka refleksyjnego namysłu? Jak sądzę, ku otwarciu, które wymaga zbudowania w nas przestrzeni wewnętrznej. Trzeba ją poszerzać, uchylać ku wyjściu na zewnątrz, poza siebie. Samo zaś otwarcie jest czystą potencjalnością. Jest przejawem zgody na różnorodność świata. Potrzebny jest jeszcze jakiś edukacyjny klucz! Być może, że Piąta siła „i” otworzy inne, potencjalne przestrzenie.
EN
Science is undoubtedly the search for the truth. As Karl Popper maintains, The classical concept of science as the true, certain and satisfactorily proved knowledge is still alive today. […] However, it has become outdated years ago along with the Einstein revolution (K. Popper, 1997, p. 55). When practicing science, man should reject the dogmatic criterion of truth, as only then the search is worth of total attention. Everyone must, as A. Einstein used to say, find the proper way (K. Popper, 1997, p. 58). What route of intellectual journey am I to choose, then? It is the route of a pedagogue inspired by quantum physics. Why? Well, because I can see a striking relationship and community of thought. In education, like in quantum physics, an unusual, fabulous game is being played for our abilities, potentialities of cognition. The educational space, like the physical one, is not only given, but continuously assigned, not only uncovered, but continuously discovered, as if constantly on its way. What is the meaning of the road metaphor from the point of view of education? There is something important and extraordinary in it. The road means meeting on the treshold of me and the other; it means indefinable and mysterious „between” which „one of many implication is/can be transformation of man's possibilities into the better world” (R. Łukaszewicz, 2005, p. 31) so far invisible one. The visible is sometimes hidden in apertures, clefts and crack which lead in depth, under the surface, on the other side of the reality. However, it is the same reality. Where will the road of refl exive consideration take me? I think it will take me towards opening which requires creating internal space within us. It has to be extended, bent towards the exit, outside ourselves. The opening itself is pure potentiality. It is the manifestation of consent to the diversity of the world, also the educational world. What is needed is some kind of educational key!

Keywords

Year

Volume

2

Pages

73-88

Physical description

Dates

published
2009-12-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2081-2264-year-2009-volume-2-article-928
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.