Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 2 | 183-191

Article title

Szkolna edukacja wobec otaczającej ucznia rzeczywistości a tożsamość szkoły

Content

Title variants

EN
School education in the face of the student's reality and the identity of the school

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Szkolny program i panujące w szkole zasady rzutują na specyficzny stosunek szkoły do codziennej, otaczającej ją rzeczywistości. Szkoła ogranicza poznawanie do wymaganego obszaru i często oddziela je od działań wymaganych przez codzienne życie. Konsekwencją programowego oddzielenia szkół od praktycznych potrzeb codzienności jest to, że szkolna edukacja nie sprzyja bezpośrednim i naturalnym relacjom młodych ludzi ze społeczną i kulturową rzeczywistością. Nie dość że ogranicza te relacje do wyznaczonego strumienia, to przyczynia się również do tego, że odbywają się one za pośrednictwem narzuconych symboli i abstrakcji. Co więcej, szkoła tworzy specyficzne warunki do uczenia się i zamyka uczniów w dziwnym środowisku, które często ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Dlaczego szkoła ma taki stosunek do rzeczywistości? Jakie funkcje nakazują jej kształcić uczniów w izolacji od codziennego życia i kierować ich uwagę na zagadnienia uniwersalne, angażujące często abstrakcje i symbole? Artykuł rozważa te kwestie w dwóch perspektywach: ewolucyjnej i kulturowej
EN
The school through its curriculum and internal rules reveals its specific attitude towards everyday reality. School limits students’ cognition to the demanded extent and quite often separates cognition from the activities required by the everyday life. Consequence of curricular detachment schools from the practical needs of everyday life is that school education is not conducive to direct and natural contacts between young people and social, cultural reality. Not only that restricts these contacts to the designated stream, it makes them through designated and imposed symbols, signs and abstractions too. Moreover, the school creates specific conditions for learning and shuts students in a strange environment, which quite often has little in common with everyday reality. Why the school shows such a relationship to everyday reality? What functions require the school to educate students in such isolation from everyday life and to direct their attention to the universal issues, often involving abstractions and symbols? The article considers these questions in two perspectives: evolutionary and cultural.

Keywords

Year

Volume

2

Pages

183-191

Physical description

Dates

published
2009-12-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2081-2264-year-2009-volume-2-article-932
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.