Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 167-184

Article title

Koncepcja kształcenia transgresyjnego oraz teoria dezintegracji pozytywnej jako odpowiedź na specjalne potrzeby edukacyjne współczesnej młodzieży

Content

Title variants

EN
The Conception of Transgressive Education and the Theory of Positive Disintegration as an Answer to Special Educational Needs of the Contemporary Young Generation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Współczesny człowiek uwikłany jest w gąszcz napływających zewsząd informacji. Przeobrażenia, jakim ulega otaczająca nas rzeczywistość, wymuszają na jednostce mentalną kompatybilność z powszechnymi trendami cywilizacyjnymi. Jedyną szansą na konstruktywne wyłamanie się z mainstreamu jest zachowanie autonomii intelektualnej. W obliczu współczesnych przemian socjokulturowych istnieje potrzeba wykazania szczególnej troski o kształtowanie dojrzałej osobowości jednostki, stworzenie jej warunków stymulujących ogólny rozwój oraz budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Miejscem, w którym ta idea powinna zostać zrealizowana, jest – obok rodziny – szkoła. Jej zadaniem jest dostrzeżenie i zaspokojenie współczesnych potrzeb edukacyjnych dojrzewającego człowieka. W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję transgresyjną człowieka i teorię dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego, w których autorka dostrzega cenne inspiracje dla pedagogiki i dydaktyki. W tekście ukazano walory obu wspomnianych koncepcji i możliwości wykorzystania ich w celu podniesienia efektywności kształcenia. Jako przykład realizacji transgresji i pozytywnej dezintegracji autorka podaje diagnozę i terapię Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych.
EN
Modern man is entangled in a thicket of information coming from everywhere. The transformations of surrounding reality force mental compatibility with common civilization trends. The only chance for constructive break-up of the so-called mainstream is to preserve the intellectual autonomy. In the face of contemporary socio-cultural changes there is a need to have a special care for the formation of a mature personality, creating the conditions which stimulate the holistic development and building a society based on knowledge. The place where this idea should be implemented is – next to the family – school. It’s task is to see and meet the educational needs of today’s youth. This article presents the transgressive concept of a man and theory of positive disintegration, in which the author sees valuable inspiration for pedagogy and didactics. The text shows advantages of both of these concepts and the possibility of their use in order to increase the effectiveness of education. As an example of implementation of transgressive teaching and positive disintegration in education, the author gives a diagnosis and therapy of underachievement syndrome.

Year

Volume

7

Pages

167-184

Physical description

Dates

published
2014-12-31

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2081-2264-year-2014-volume-7-article-754
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.