PL EN


2013 | 134 | 51 – 67
Article title

Internacjonalizacja zarządzania funkcją turystyczną w dużym mieście

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Procesy globalizacyjne wzmacniają siłę konkurencyjną miast na światowym rynku turystycznym. Równolegle z tym procesem globalne otoczenie wymusza zmiany adaptacyjne oraz rozwojowe funkcji turystycznej miast. Internacjonalizacja może zachodzić w sposób bierny, w formie zmian w ofercie turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej miasta oraz zachowań nabywczych turystów i mieszkańców. Oprócz intensywnego umiędzynarodowienia walorów i oferty turystycznej, a także kontaktów partnerskich i działań marketingowych, największym wyzwaniem w tym zakresie jest internacjonalizacja struktur i procesów zarządzania turystyką, oparta na aktywnym zaangażowaniu podmiotów odpowiedzialnych za rozwój turystyki w mieście i dotycząca sfery zarządzania, w której globalne oddziaływania zderzają się w nich najsilniej z uwarunkowaniami lokalnymi. W artykule wskazano obszary i działania z zakresu internacjonalizacji zarządzania turystyką w mieście, dotyczące czterech funkcji : planowania, organizowania, przewodzenia i kontroli. N a przykładzie analizy zmian zachodzących w Poznaniu stwierdzono, że największe trudności występują w obszarach organizowania i przewodzenia. Problemy te są na tyle silne, że rzutują na skuteczność internacjonalizacji w sferze planowania.
EN
Globalization has strengthened the competitive potential of cities in the tourist market. At the same time, it has forced adaptive and developmental changes within their tourist functions. Internationalization can be viewed as a passive processes of continual changes in tourist, recreational and cultural offerings and in the consumer behaviour of tourists as well as the residents of cities. In addition to the internationalization of tourist offerings and resources, partnership networks and marketing activities, the key challenge is the internationalization of management structures in the tourist industry based on the active involvement of entities responsible for developing tourism in a given city. Such active internationalization processes involve management functions, in which global processes are coupled with local conditions. The paper discusses the internationalization of tourism management in the city in four classic dimensions (functions): planning, organizing, leading and controling. The results of analyses of the internationalization of city tourism management in Poznań shows that the organizing and leading functions are the most difficult to internationalize. As a result, the internationalization process of the planning function is also disturbed and delayed..
Year
Issue
134
Pages
51 – 67
Physical description
Dates
published
2013
online
2015-07-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2083-3113-year-2013-issue-134-article-3246
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.