PL EN


2012 | 1(17) | 37–49
Article title

Skuteczność – kryterium oceny przedsięwzięć współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Effectiveness – the criterion of assessing investments co-financed from the European Union budget
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wydatkowanie pieniędzy publicznych wiąże się każdorazowo z koniecznością oceny podejmowanych działań. Oceny te muszą być w pierwszej kolejności porównywalne, co implikuje konieczność tworzenia i adaptowania procedur jednolitych dla danego źródła finansowania. Komisja Europejska jako podstawowy schemat oceny skutków interwencji publicznej wybrała model produkt – rezultat – oddziaływanie, w którym natychmiastowe i oddalone w czasie efekty interwencji są oceniane za pomocą takich podstawowych kryteriów, jak: użyteczność, skuteczność, efektywność, adekwatność i trwałość. Pozornie prosty schemat oceny nastręcza w praktyce wielu trudności interpretacyjnych i aplikacyjnych, co w konsekwencji prowadzi do ograniczonej porównywalności uzyskiwanych ocen (wyników ewaluacji). W artykule przybliżono więc podstawowe zagadnienia związane z oceną interwencji publicznej według schematu produkt – rezultat – oddziaływanie, a w ramach tej analizy skupiono się zwłaszcza na skuteczności jako jednym z podstawowych kryteriów oceny podejmowanych działań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Dokonano także przeglądu definicji tego terminu używanego w różnych wytycznych – zarówno unijnych, jak i pochodzących z innych międzynarodowych instytucji zajmujących się ewaluacją. Celem artykułu jest próba oceny, w jakim stopniu rozbieżności i nieścisłości w definiowaniu terminu „skuteczność” mogą wpływać na poprawność oceny skutków podejmowanych interwencji publicznych.
EN
Whenever public money is spent, it is necessary to evaluate the undertaken efforts. First of all, these assessments must be comparable, which implies the need to prepare and implement common procedures for each financing source. The European Commission uses a basic scheme for evaluating the effects of public intervention based on the product – result – impact model in which immediate and long-term intervention effects are assessed by selected criteria: utility, efficiency, effectiveness, relevance and sustainability. This seemingly simple evaluation scheme generates in practice a lot of interpretation and application difficulties, which, in its turn, limits the comparability of achieved assessment outcomes (evaluation outcomes). This paper aims to describe basic issues connected with public intervention assessment (based on the product-result-impact model). The author focuses on the effectiveness criterion as one of the basic criteria for the assessment of investments co-financed from the European Union budget and surveys its definitions present in European guidelines and used by other international institutions engaged in project evaluation. The paper primarily attempts to estimate the degree of difference and discrepancy in defining effectiveness and the impact of this on the reliability of public intervention assessment.
Year
Issue
Pages
37–49
Physical description
Dates
published
2012-06-29
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2084-3968-year-2012-issue-1_17_-article-1527
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.