Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 9 | 55-78

Article title

Strategia inteligentnej specjalizacji w kontekście wybranych regionów Polski

Content

Title variants

EN
Smart specialisation strategy in context of selected Polish regions

Languages of publication

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł prezentuje założenia teoretyczne koncepcji smart specialisation oraz komplementarne wobec niej teorie rozwoju regionalnego. Rozważaniom analitycznym zostały poddane zarówno metodyka identyfikacji specjalizacji regionalnych, jak również efekty jej zastosowania w postaci wojewódzkich strategii na rzecz inteligentnych specjalizacji. Badania zebrane metodą desk research dotyczą wybranych regionów polskich, tj. województwa pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego. Ze względu na to, iż proces określenia potencjału rozwojowego poszczególnych regionów opiera się podejściu otwartym na zmiany, wytypowane specjalizacje należy rozpatrywać jako narzędzie przystosowane do bieżących uwarunkowań i wyzwań społeczno-gospodarczych. Dobór inteligentnych specjalizacji nie może być przypadkowy, dlatego województwa decydują się na powołanie zespołów eksperckich, odpowiedzialnych za wyłonienie kluczowych kompetencji, branż lub technologii, które stanowić będą o przyszłym rozwoju poszczególnych regionów.
EN
This article presents the theoretical assumptions of the concept of smart specialisation and the theories of regional development, which are complementary to it. Analytical considerations have been subjected to both methods of identification of regional specialisation, as well as the effects of its use in the form of a provincial strategy for smart specialisation. Desk research concern polish selected regions, i.e. Pomerania Province, Masovia Province, Greater Poland, the Lublin Province, the Warmia-Masuria Province, Silesia. Due to the fact that the process of determining the development potential of each region is based on open to change approach, selected specialisations must be treated as a tool adapted to the current conditions and socio-economic challenges. Selection of smart specialisations cannot be accidental, so the voivodeships decide to set up teams of experts, responsible for selecting key competencies, industries or technologies, which will determine the future development of the various regions.

Contributors

  • Warsaw School of Economics, Collegium of World Economy
  • Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics
  • Gdansk University of Technology, Faculty of Management and Economics

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1830466

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2084-6495-year-2014-volume-2-issue-9-article-b97c94b3-9540-3f2f-a13b-fdb22b2a38e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.