Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 12 | 5-18

Article title

Offshoring and outsourcing in Visegrad countries. Advantages and disadvantages

Content

Title variants

PL
Offshoring i outsourcing w krajach grupy wyszehradzkiej. Wady i zalety

Languages of publication

Abstracts

PL
Outsourcing i offshoring są coraz bardziej popularne w „nowych” krajach UE. Tworzą one bardzo atrakcyjne warunki dla bardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej do przekazania innym organizacjom pewnych obszarów działalności gospodarczej. Autorzy artykułu zbadali wady i zalety lokalizacji działań outsourcingowych w każdym z (V4) krajów Grupy Wyszehradzkiej. Autorzy dokonali analizy czynników makroekonomicznych opartych na raportach organizacji międzynarodowych. Pomogły one rozstrzygnąć następujące problemy badawcze: jakie są główne bariery dla inwestorów, którzy zlecają przekazanie procesów w organizacjach w krajach V4, jakie czynniki generują te problemy, czy kraje Grupy Wyszehradzkiej mają podobne problemy, i wreszcie, w jakim kraju grupy V4 według zebranych danych i analizy stworzone zostały najlepsze warunki do outsourcingu lub offshoringu. Głównym celem niniejszego opracowania jest wskazanie zalet i wad związanych z inwestycjami w krajach V4 oraz zaktualizowanie informacji o warunkach inwestowania w tych gospodarkach.
EN
Outsourcing and offshoring are getting more and more popular in the “new EU” countries. They constitute very attractive venues for more developed EU countries to outsource or offshore their business activities. Authors of the article have investigated the advantages and disadvantages of locating outsourcing activities in each of the Visegrad (V4) countries. The authors have studied macroeconomic factors based on the reports of international organizations. They helped to resolve the following research problems: what are the key barriers for investors who intended to outsource or offshore in V4 countries, what factors inflict those problems, do Visegrad countries have similar problems and finally, which country according to the collated data and analysis creates best conditions to outsource or offshore business. The main objective of this paper is to identify advantages and disadvantages of investments in V4 countries and to update information about investment conditions of those economies.

Contributors

  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1827296

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2084-6495-year-2015-volume-1-issue-12-article-19f77eee-b744-3136-9f31-8bf9af7775c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.