Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2-3 | 13 | 83-110

Article title

Ontologia języka wzorców projektowych dla systemów Smart Cities

Content

Title variants

EN
Ontology of the design pattern language for Smart Cities systems

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono definicję języka wzorów projektowych Smart Cities w postaci ontologii. Jako, że wdrażanie rozwiązania Smart City jest trudne, drogie i ściśle związane z problematyką dotyczącą danego miasta, wiedza nabywana podczas pojedynczego wdrożenia jest wiedzą niezwykle cenną. Zdefiniowany przez nas język wspiera zarządzanie ww. wiedzą, jako że pozwala na ekspresję rozwiązania, które bazując na najlepszych praktykach zapisanych w postaci wzorców projektowych, jest jednocześnie dostosowane do wymagań miasta dążącego do wdrożenia rozwiązania Smart City. Formalna/ontologiczna struktura tego języka pozwala z kolei na automatyczne dowodzenie właściwości zapisanego tak rozwiązania. Ta ostatnia właściwość wprowadzonego języka jest niezwykle istotna w procesie podejmowania decyzji o wyborze danego rozwiązania przez odpowiednie władze. Praca została podzielona na pięć głównych części. W części pierwszej omawiamy problematykę wdrażania szyny integracyjnej na przykładzie IOC. W kolejnej części mówimy o zasadności zastosowania technologii semantycznych w celu rozszerzenia spektrum potencjalnych wdrożeń. Dalej mówimy o stworzonej przez nas, ontologicznej implementacji języka wzorców Smart-City – języka, który pozwala zapisywać zarówno wymagania, jak i walidować rozwiązania w nim specyfikowane. Przedstawiamy również przykładowe użycie, które służy nam jednocześnie jako walidacja języka w warunkach rzeczywistych. W ostatniej części dyskutujemy pewne aspekty języka wzorców i możliwe drogi rozwoju związanych z nim badań.
EN
The paper presents the definition of the design pattern language of Smart Cities in the form of an ontology. Since the implementation of a Smart City system is difficult, expensive and closely linked with the problems concerning a given city, the knowledge acquired during a single implementation is extremely valuable. The language we defined supports the management of such knowledge as it allows for the expression of a solution which, based on best practices recorded in the form of design patterns, is also tailored to the requirements of the city seeking to implement the Smart City solution. The formal/ontological structure of the language in turn allows the automatic management of the properties of a solution recorded in this way. This final feature of the introduced language is extremely important in the decision-making process regarding the choice of a particular solution by the relevant authorities. The work is divided into five main parts. In the first part we discuss the implementation issue of the integration bus using the example of the IOC. In the next part we talk about the validity of using semantic technologies in order to expand the spectrum of potential implementations. Then we discuss the ontological implementation of the Smart City pattern language which we created, a language which allows for both the saving of requirements and the validation of solutions specified in it. We also present an example of usage, which at the same time serves as a validation of the language in real-life conditions. In the last part we discuss certain aspects of the pattern language and the possible ways to develop research related to it..

Contributors

  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
author
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1827566

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2084-6495-year-2015-volume-2-3-issue-13-article-ce85cfee-a5bb-3975-a2c4-5391c35f7f19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.