Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2-3 | 13 | 63-81

Article title

Model szyny integracyjnej danych i ontologii procesów smart cities

Content

Title variants

EN
Model of an integration bus of data and ontologies of smart cities processes

Languages of publication

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono propozycję modelu szyny integracyjnej wykorzystywanego w projektowaniu architektur systemów Smart Cities. Model takiej szyny staje się niezbędny przy projektowaniu architektur wysokopoziomowych (ang. high level architecture), w ramach których procesy silosowe organizacji powinny być widziane z pespektywy jej ontologii. Aby taka szyna mogła być wykorzystywana przez dowolne miasta zaproponowano rozwiązanie generyczne, które może być implementowane w całości lub części w zależności od wymagań miast stawianych w stosunku do konstrukcji takich szyn. Artykuł został podzielony na cztery główne części. W części pierwszej został przedstawiony model procesów projektowania architektury wysokopoziomowej z wykorzystaniem ontologii i szyny integracyjnej danych, który jest uogólnieniem doświadczeń autorów wyniesiony z procesów projektowania systemów Smart Cities. Część druga zawiera opis środowiska wytwarzania systemów Smart Cities zobrazowany dwoma wytycznymi oraz procesami implementacji tych wytycznych. W części trzeciej wyodrębniono dwie składowe stanu tego środowiska: szynę integracyjną danych oraz ontologię procesów miasta dla zobrazowania sposobu projektowania systemów Smart Cities i pokazania procesów przenikania się danych i ontologii procesów miasta w budowie architektury wysokopoziomowej. Część czwarta zawiera opis zastosowania proponowanego modelu do budowy wspólnej szyny integracyjnej danych i ontologii. Artykuł podsumowują rekomendacje dotyczące możliwości zastosowania proponowanego modelu.
EN
This paper presents a model of an integration bus used in the design of Smart Cities system architectures. The model of such a bus becomes necessary when designing high-level architectures, within which the silo processes of the organization should be seen from the perspective of its ontology. For such a bus to be used by any city, a generic solution was proposed which can be implemented as a whole or in part depending on the requirements posed by those cities with respect to the construction of such buses. The work is divided into four main parts. The first part presents a model of high-level architectural design processes, using ontologies and a data integration bus, which constitutes the generalized experiences of the authors drawn from the design processes of Smart Cities systems. The second part contains a description of the environment in which Smart Cities systems are developed, illustrated with two guidelines and the implementation processes of these guidelines. In the third part, two components of that environment are identified: the data integration bus and the ontologies of city processes. This is done to demonstrate how Smart Cities systems are designed and to show the processes of the permeation of data and the ontologies of city processes in the creation of a high-level architecture. The fourth section contains a description of how the proposed model is applied in the construction of a common integration bus for data and ontologies. The paper summary presents recommendations concerning the applicability of the proposed model.

Contributors

  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
author
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics
  • Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1827563

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2084-6495-year-2015-volume-2-3-issue-13-article-e68389fa-09cf-31ca-a4bd-f5076a69bbe9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.