Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | III | 3 | 98-103

Article title

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach swobodnego przepływu pracowników

Content

Title variants

EN
Current case law of the European Court of Justice – the right to free movement of workers

Languages of publication

Abstracts

EN
The paper presents the current case law of the EU TS on the right to free movement of workers within the EU and the coordination of social security systems. In particular the concept of an employee on the basis of EU law (Case C-507/12 Jessy Saint Prix) and pension rights which are benefifi ts for the death of a breadwinner (Case C-32/13 Petra Würker). Also undertakes analysis of the right to health problems against legal definitions of domicile and residence (Case C-255/13, I).
PL
W tekście przedstawiono aktualne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące prawa do swobodnego przemieszczania się pracowników w UE oraz w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a w szczególności pojęcia pracownika na gruncie prawa UE (sprawa C-507/12 Jessy Saint Prix) oraz prawa do świadczeń emerytalnych będących świadczeniami z tytułu śmierci żywiciela rodziny (sprawa C-32/13 Petra Würker). Podjęto także analizę prawa do opieki zdrowotnej na tle problemów prawnych definicji miejsca zamieszkania oraz pobytu (sprawa C-255/13 Pan I).

Contributors

  • Instytut Polityki Społecznej UW

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1833955

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2014-volume-III-issue-3-article-b1995ede-e018-339e-a849-8d21609c8073
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.