Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | IV | 4 | 76-83

Article title

Transfer świadczeń emerytalno-rentowych na podstawie rozporządzeń unijnych

Content

Title variants

EN
Transfer of pension benefits based on EU regulations

Languages of publication

Abstracts

EN
Accession to the European Union (EU) at 1.05.2004 forced the Social Insurance Institution (ZUS) to transfer pensions to persons entitled residing in Member States, which prior to the above mentioned date international agreements, coordination of social security systems not bind our country and for persons residing on the territory of the Poland who have undergone periods of insurance / residence in another Member State facilitated receipt of benefits from foreign insurance institutions. In this article the author attempts to discuss the use of the right to export social security benefifi ts under the provisions of EU regulations by both the social insurance beneficiaries residing in Member States as well as those who live in Poland with insurance systems in other Member States.
PL
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r. wymusiło na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) transfer polskich świadczeń emerytalno-rentowych do osób uprawnionych zamieszkałych w państwach członkowskich, z którymi przed tą datą nie wiązały naszego kraju umowy międzynarodowe koordynujące systemy zabezpieczenia społecznego, a osobom zamieszkałym na terytorium Polski, które przebyły okresy ubezpieczenia/zamieszkania w innym państwie członkowskim, ułatwiło pobieranie świadczeń z zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych. W artykule autorka podejmuje próbę omówienia korzystania z prawa do eksportu świadczeń z zabezpieczenia społecznego na podstawie postanowień rozporządzeń unijnych zarówno przez świadczeniobiorców ZUS zamieszkałych w państwach członkowskich, jak i osoby zamieszkałe w Polsce z systemów ubezpieczeniowych innych państw członkowskich.

Contributors

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1831656

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2015-volume-IV-issue-4-article-6e7e7725-65f8-3746-8529-82c8a81acf19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.