Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | IX | 11 | 28-33

Article title

Posting of workers – Still Too Many Ambiguities and Contradictions?

Content

Title variants

PL
Delegowanie pracowników – wciąż zbyt wiele dwuznaczności?

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem opracowania jest wskazanie współzależności między delegowaniem pracowników a innymi rodzajami mobilności pracowników w rozumieniu prawa Unii Europejskiej i krajowych źródeł prawnych, które pozwalają na tymczasowe świadczenie usług za granicą, szczególnie w odniesieniu do „podróży służbowej”. W pierwszej kolejności autor analizuje konstrukcję legalną delegowania w świetle koordynacji zabezpieczenia społecznego. Następnie omawia koncepcję delegowania w kontekście prawa pracy i krajowego prawa pracy, co umożliwia krystalizację wzajemnych relacji i powiązań. Autor koncentruje się na przesłankach danych instytucji i próbuje wyjaśnić klasyczny konflikt między różnymi rodzajami mobilności pracowników.
EN
The purpose of this study is to indicate the interdependences between a posting of workers and other types of employee mobility within the meaning of EU law and national legal sources which allow temporary supply of services abroad, especially regarding a ‘business trip’. Firstly, the author analyses the legal construction of a posting in the light of social security coordination. Then, he discusses the concept of a posting in the context of employment law and national labour law, which enables crystallizing mutual relations and connections. The author concentrates on the premises of given institutions and attempts to explain the classic conflfl ict between a different type of employee mobility.

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1818726

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2020-volume-IX-issue-11-article-cf59c800-1d56-36af-8971-2332808d26f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.