Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | IX | 12 | 19-24

Article title

Adequate minimum wages in the European Union – proposal for a directive of the European Parliament and of the Council

Authors

Content

Title variants

PL
Adekwatne wynagrodzenia minimalne w Unii Europejskiej – projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

Languages of publication

Abstracts

PL
Unia Europejska nie posiada kompetencji do ustalania wynagrodzeń, ale może zaproponować wspólne kryteria, które można wziąć pod uwagę przy ich ustalaniu w poszczególnych państwach członkowskich. Komisja Europejska przedłożyła zatem projekt dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Jej równorzędnymi celami są ustanowienie ram prawnych na poziomie Unii w celu zapewnienia godziwych płac minimalnych oraz wzmocnienie procesów prowadzenia negocjacji zbiorowych w UE. Płaca minimalna nie ma być jednolita w całej Unii, nie ma też planów harmonizacji systemów jej ustalania. Ponadto wszelkie środki przewidziane przez dyrektywę byłyby stosowane w sposób zróżnicowany, w zależności od rozwiązań i tradycji obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich, z pełnym poszanowaniem ich kompetencji, drogą stopniowego wdrażania w celu osiągnięcia pewnych minimalnych standardów. Mimo to projekt już obecnie spotyka się z krytyką niektórych państw członkowskich ze względu na ingerencję w ich kompetencje, a także niektórych posłów do Parlamentu Europejskiego ze względu na swój niedostatecznie „ambitny” charakter.
EN
The European Union has no competencies in the fifi eld of directly setting wages, but it can propose common criteria to be taken into consideration when wages are set on a Member State level. The European Commission is therefore proposing a directive on adequate minimum wages in the European Union. Its twin objectives would be to establish a framework at Union level to ensure fair minimum wages, their adequacy and an increase in their accessibility by workers, and to strengthen collective bargaining in Europe, as high collective bargaining coverage tends to lead to lower share of low-wage workers. The minimum wage will not be uniform across the EU, nor there are any plans to harmonise the systems of setting it. In addition, any possible measures would be applied in a differentiated manner, depending on the systems applicable in particular Member States as well as traditions followed therein, in full respect of the competencies of the Member States, in order to achieve minimum standards through gradual implementation. Nevertheless the proposal is already facing criticism of certain Member States for intrusion into their competencies, as well as of some members of the European Parliament for not being ‘ambitious’ enough.

Contributors

author
  • European Parliament / Parlament Europejski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
1818660

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2020-volume-IX-issue-12-article-b329d8cb-0f35-36e0-8d98-b55b41fd2be2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.