Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | X | 13 | 22-31

Article title

Polityka władz Francji w ostatnim dziesięcioleciu w zakresie wspierania starszych pracowników na rynku pracy

Authors

Content

Title variants

EN
French policy in the last 10 years aimed at increasing employability of older workers

Languages of publication

Abstracts

EN
The article is aimed at presenting tools to support older workers and older persons looking for a new job in contemporary France. A focus in on on-going instruments and on instruments which were withdrew in the recent years. An analysis was aimed to answer questions who is an addressee of the tool, if the instrument is universal or selective one and if the tool is a type of a financial incentive or a social service.
PL
Celem tekstu jest prezentacja stosowanych we współczesnej Francji instrumentów wspierających starszych pracowników na rynku pracy. Przedstawione zostały zarówno narzędzia, które są używane, jak i te, które zostały wycofane w ostatnich latach jako mało efektywne. Analiza prowadzona była w sposób umożliwiający określenie, kto jest głównym adresatem wsparcia, w jakim stopniu instrumenty miały charakter selektywny lub uniwersalny oraz w jakim stopniu były to instrumenty finansowe lub usługi społeczne.

Year

Volume

X

Issue

13

Pages

22-31

Physical description

Dates

published
2021

Contributors

 • Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki / The Institute of Sociology at the University of Łódź

References

 • Boulhol H. “Objectives and challenges in the implementation of a universal pension system in France”, OECD Economics Department Working Papers No. 1553(2019), Dostęp 23.05.2021, https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5a476f15-en.pdf?expires =1628758816&id=id&accname=guest&checksum=23A118749C509C19D8F0DE0C92F6CF2B.
 • Jurek Łukasz. „Zmienność systemów zabezpieczenia emerytalnego: porównanie międzynarodowe”, Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka nr 1(2021), Dostęp 23.05.2021, https://ustip-journal.com.pl/resources/html/article/details?id=215369.
 • Kryńska Elżbieta, Szukalski Piotr, red., Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2013, Dostęp 24.05.2021, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3509.
 • OECD, Pensions at Glance 2019: OECD and G20 Indicators, Paryż: 2019.
 • https://ustip-journal.com.pl/resources/html/article/details?id=215369 1 [dostęp 23.05.2021]
 • https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5a476f15-en.pdf?expires=1628758816&id=id&accname=guest&checksum =23A118749C509C19D8F0DE0C92F6CF2B [dostęp 23.05.2021]
 • https://www.legislation.cnav.fr/Pages/expose.aspx?Nom=retraite_personnelle_cumul_emploi_retraite_condition_ cumul_ex [dostęp 23.05.2021]
 • http://travail-emploi.gouv.fr/contrat-de-generation,2232/ [dostęp 23.05.2021]
 • https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/doc/Definitions_categories_ABC-2-2.doc 1 [dostęp 30.05.2021]
 • http://travail-emploi.gouv.fr/emploi-des-seniors,599/1242,1242/dossiers,1243/accords-et-plans-d-actions-seniors, 8641.html#ancre_1 [dostęp 30.05.2021]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2019801

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2021-volume-X-issue-13-article-143deee4-e3a1-3727-868f-2381e3269f2b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.