Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2021 | X | 13 | 32-45

Article title

Ochrona zdrowia obywateli Unii Europejskiej a ich przekonania religijne

Content

Title variants

EN
Protection of the health of European Union citizens and their religious beliefs

Languages of publication

Abstracts

EN
The article presents the views of the EU judicial authority (CJEU) on the issue of health protection of European Union citizens in the light of the provisions on coordinated social security systems in a situation where an insured person refuses to undergo a medical procedure inconsistent with his religious beliefs.
PL
W artykule przedstawione zostały zapatrywania unijnego organu wymiaru sprawiedliwości (TSUE) na sprawę ochrony zdrowia obywateli Unii Europejskiej w świetle przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sytuacji, gdy osoba ubezpieczona odmawia poddania się zabiegowi medycznemu niezgodnemu z jej przekonaniami religijnymi.

Year

Volume

X

Issue

13

Pages

32-45

Physical description

Dates

published
2021

References

 • Uścińska G. Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, 2013.
 • Świątkowski A.M. „The Coordination of National Social Security System of UE Member States: EC Regulation No. 883/2004”, W: Labour Regulation in the 21st Century. In Search of Flexibility and Security, eds. T. Fashoyin, M. Tiraboschi, Guest Editors: T. Davulis, D. Petrylaité. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, Adapt Labour Studies Book-Series, 2012.
 • Świątkowski A.M., Europejskie prawo socjalne, Tom III Europejskie prawo ubezpieczeń społecznych. Warszawa, Dom Wydawniczy ABC, 2000.
 • Opinia Rzecznika Generalnego G. Hogana przedstawiona 30 kwietnia 2020 r. w sprawie C-243/19, ECLI:C:2020:325, pkt 37.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 202, 7.6.2021, s. 1
 • Karta praw podstawowych UE, Dz.Urz. UE C 83, 30.3.2021, s. 389.
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, Dz.Urz. L 149, 5.7.1971, s. 2–50.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1; sprostowanie Dz.U. L. 188 z 9.7.2013, s. 10.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, Dz.Urz. L 88, 4.4.2011, s. 45.
 • Wyrok TSUE z 4 grudnia 1986 r. w sprawie C-205/84 Komisja przeciwko Niemcom.
 • Wyrok TSUE z 26 lutego 1991 r. w sprawie C-180/89 Komisja przeciwko Włochom.
 • Wyrok TSUE z 20 maja 1992 r. w sprawie C-106/91 Ramrath.
 • Wyrok TSUE z 28 kwietnia 1998 r. w sprawie C-120/95 Decker.
 • Wyrok TSUE z 28 kwietnia 1998 r. w sprawie C-158/96 Kohll przeciwko Union des caisses de maladie.
 • Wyrok TSUE z 26 września 2000 r. w sprawie C-262/97 Engelbrecht.
 • Wyrok TSUE z 12 lipca 2001 r. w sprawie C-157/99 Smits i Peerbooms.
 • Wyrok TSUE z 12 lipca 2001 r. w sprawie C-368/98 Vanbraekel i inni.
 • Wyrok TSUE z 13 maja 2003 r. w sprawie C-385/99 Müller-Fauré i van Riet.
 • Wyrok TSUE z 23 października 2003 r. w sprawie C-56/01 Inizan.
 • Wyrok TSUE z 16 maja 2006 r. w sprawie C-372/04 Watts.
 • Wyrok TSUE z 27 października 2009 r. w sprawie C-115/08 ČEZ.
 • Wyrok TSUE z 13 kwietnia 2010 r. (Wielka Izba) w sprawie C-91/08 Wall AG.
 • Wyrok TSUE z 22 czerwca 2010 r. (Wielka Izba) połączone sprawy C-188/10 i C-189 przeciwko Azisowi Melkiemu i Sélimenowi Abdeli.
 • Wyrok TSUE z 5 października 2010 r. w sprawie C-173/09 Elchinov.
 • Wyrok TSUE (wielka izba) z 26 lutego 2013 r. w sprawie C-617/10 Åklagaren przeciwko Hansowi Åkerbergowi Franssonowi.
 • Wyrok TSUE z 9 października 2014 r. w sprawie C-268/13 Petru.
 • Wyrok TSUE z 12 listopada 2015 r. w sprawie C-198/14 Visnaapuu.
 • Wyrok TSUE z 17 kwietnia 2018 r. w sprawie C-414/16 Egenberger.
 • Wyrok TSUE z 22 stycznia 2019 r. w sprawie C-193/17 Cresco Investigation.
 • Wyrok TSUE z 25 maja 2020 r. w sprawie C-643/19 Resopre – Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão SA przeciwko Município de Peso da Régua.
 • Wyrok TSUE z 11 czerwca 2020 r. w sprawie C-634/18 JI przy udziale Prokuratury Rejonowej w Słupsku.
 • Wyrok TSUE z 29 października 2020 r. w sprawie C-243/10 Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej.
 • Wyrok TSUE z 29 października 2020 r. w sprawie C-243/19 A przeciwko Veselības ministrija.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

Biblioteka Nauki
2019799

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2332-year-2021-volume-X-issue-13-article-cb26d140-db43-32f3-950a-dde4be86b120
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.