Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 22 | 1 |

Article title

Miejsce i znaczenie godności człowieka w hierarchii wartości młodzieży licealnej i akademickiej. Studium socjologiczne.

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule prezentuję wyniki własnych badań socjologicznych dotyczących postaw młodzieży licealnej i akademickiej wobec godności osobowej człowieka oraz miejsca i znaczenia godności w jej hierarchii wartości podstawowych i uroczystych. Badania te zrealizowałem w 2011 roku w zbiorowości 882 respondentów, w której było 508 kobiet i 374 mężczyzn oraz 456 licealistów w Kaliszu i 426 studentów w Poznaniu. Większość respondentów twierdzi, że godność ludzka jest cenną i ważną wartością, dla której byliby gotowi poświęcić inne wartości, a nawet własne życie i zdrowie, gdyż bez godności życie ludzkie utraciłoby sens i cel. Godność, w ich ocenie, jest gwarancją wolności, niezależności i poczucia własnej wartości każdego człowieka, ułatwia mu poprawne relacje z innymi ludźmi. Większość badanych zaznacza, że każdy człowiek powinien bronić własnej godności przed różnymi zagrożeniami. Jednocześnie powinien także akceptować i szanować godność innych ludzi. Niektórzy licealiści i studenci najwyżej cenią własne życie i z tego powodu nie poświęciliby go dla uzyskania innych wartości ani w obronie osobistej godności i godności innych ludzi. Życia własnego nie poświęciliby też dla ratowania życia osób sobie bliskich.

Year

Volume

22

Issue

1

Physical description

Dates

published
2019-02-28

Contributors

author

References

 • Annasz W. (1995), Wartość młodego pokolenia w dobie transformacji ustrojowej Polski. Studium teoretyczno- -empiryczne. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.
 • Babbie E. (2007), Badania społeczne w praktyce, W. Betkiewicz i in. (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Baniak J. (2015), Od akceptacji do kontestacji. Moralność katolicka w krytycznym ujęciu i ocenie młodzieży polskiej. Warszawa: Difin.
 • Blalock H.M. (1977), Statystyka dla socjologów, M. Tabin i in. (tłum.). Warszawa: PWN.
 • Gajda J. (1997), Wartości w życiu człowieka. Prawda, miłość, samotność. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Grundel J. (1994), Wizja człowieka i wartości podstawowe w konstytucji [w:] Drogi do gospodarki rynkowej i odpowiedzialności społecznej. Polsko-niemieckie sympozjum na temat „Konstytucyjny porządek prawa”. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 7-16.
 • Grzegorczyk A. (1983), Wartości moralne a postawy grup społecznych [w:] B. Suchodolski (red.), Społeczeństwo wychowujące. Rzeczywistość i perspektywy. Kraków: Wydawnictwo Ossolineum, s. 163-173.
 • Grzesik A. (2002), Między kryzysem a odrodzeniem moralności. Wartości moralne w świadomości studentów. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Joas H. (2015), Sind die Menschenrechte westlich? Munchen: Kosel Verlag.
 • Kiciński K. (1998), Orientacje moralne. Próba typologii. Warszawa: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Luhmann N. (2007), Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, M. Kaczmarczyk (tłum.). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Mariański J. (1998), Między nadzieją i zwątpieniem. Sens życia w świadomości młodzieży szkolnej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Mariański J. (2014), Wartości podstawowe w świadomości młodzieży maturalnej [w:] S. Fel, M. Wódka (red.), Godność osoby ludzkiej w społeczeństwie i gospodarce. Księga pamiątkowa ku czci św. pamięci Księdza Profesora Franciszka Józefa Mazurka. Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 237-255.
 • Mariański J. (2016), Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna: mit czy rzeczywistość? Studium interdyscyplinarne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Martini C. (1995), Jaka polityka?, T. Homa (tłum.). Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy.
 • Mądrzycki T. (1970), Psychologiczne mechanizmy kształtowania się postaw. Warszawa: PWN.
 • Mead G.H. (1975), Umysł, osobowość i społeczeństwo, Z. Wolińska (tłum.). Warszawa: PWN.
 • Melosik Z. (2007), Kultura popularna jako czynnik socjalizacji [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 68-93.
 • Młyński J. (2008), W kręgu aksjologii abiturientów Tarnowa. Wartości osobowe, społeczne i religijno-moralne w świadomości młodzieży. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.
 • Nowak S. (1973), Teorie postaw. Warszawa: PWN.
 • Obuchowski K. (1965), Psychologia dążeń ludzkich. Warszawa: PWN.
 • Ossowska M. (1970), Normy moralne. Próba systematyzacji. Warszawa: PWN.
 • Ossowska M. (1983), O pojęciu godności [w:] tejże, O człowieku, moralności i nauce. Miscellanea. Warszawa: PWN, s. 514-522.
 • Ossowski S. (1967), Z zagadnień psychologii społecznej. Dzieła, t. 3. Warszawa: PWN.
 • Piwowarski W. (1990), Stosunek uczniów i studentów do podstawowych wartości społeczeństwa polskiego. „Życie Katolickie” 2, s. 63-68.
 • Piwowarski W. (1991), Młodzież a wartości podstawowe [w:] L. Adamczuk (red.), Religia w dobie przełomu w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Teologii Apostolstwa i Zakładu Socjologii Religii SAK, s. 106-134.
 • Piwowarski W. (1993), ABC katolickiej nauki społecznej, cz. 1. Wprowadzenie, podstawy, kierunki. Pelplin: Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Prężyna W. (1981), Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Reykowski J. (1979), Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość. Warszawa: PWN.
 • Rola M. (2013), Świadomość moralna maturzystów lubelskich [w:] H. Mielicka-Pawłowska (red.), Religijne wymiary życia społecznego. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, s. 193-207.
 • Ryczan K. (1992), Wartości katolików a typ środowiska miejskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Szawarski Z. (1983), Godność i odpowiedzialność. „Studia Filozoficzne” 8/9, s. 93-106.
 • Szawiel T. (1996), Postawy i orientacje społeczne polskich katolików w trzy lata po rozpoczęciu reform politycznych i ekonomicznych [w:] I. Borowik, W. Zdaniewicz (red.), Od Kościoła ludu do Kościoła wyboru. Religia a przemiany społeczne w Polsce. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, s. 49-95.
 • Święs K. (1993), Wartości religijno-moralne młodzieży. Stan badań [w:] W. Piwowarski, J. Styk (red.), Przemiany religijności społeczeństwa polskiego w świetle badań lubelskiego środowiska naukowego. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, s. 65-78.
 • Weber M. (1975), Klasy, stany, partie – podział władzy w obrębie wspólnoty [w:] W. Derczyński, A. Jasińska- -Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej. Warszawa: PWN, s. 415-428.
 • Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, D. Lachowska (tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Znaniecki F. (1928-1930), Socjologia wychowania, t. 1-2. Warszawa: PWN.
 • Żerel E. (2008), Kondycja moralna maturzystów lubelskich [w:] J. Baniak (red.), Moralność współczesnego społeczeństwa polskiego. Założenia i rzeczywistość. Poznań: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UAM, s. 193-211.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2367-year-2018-volume-22-issue-1-article-3270
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.