Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 23 | 2 | 49-59

Article title

Rola funduszy unijnych we wsparciu działalności społeczno-kulturalnej. Studium przypadku gminy Czosnów

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest empiryczne wykazanie, że fundusze unijne pozwoliły jednostkom samorządu terytorialnego na rozwój wielu nowych inwestycji, które byłyby niemożliwe do zrealizowania bez źródeł zewnętrznych i finansowania pozabudżetowego. Oprócz oczywistych inwestycji infrastrukturalnych wpływ środków unijnych zaznaczył się również na polu aktywności społecznej i kulturalnej, co wpłynęło na aktywizację członków lokalnych społeczności oraz polepszenie ofert kulturalnych w takich miejscach. Te ogólne stwierdzenia będą poddane weryfikacji w odniesieniu do rzeczywistych działań w wiejskiej gminie Czosnów (woj. mazowieckie). Ukazany zostanie rozwój tej gminy w kontekście dostępu do kultury, możliwości partycypacji obywatelskiej w stowarzyszeniach oraz wsparcia w dziedzinie oświaty i edukacji. Przedmiotem analizy będą inwestycje i programy, które gmina zrealizowała lub realizuje z całościowym lub częściowym wykorzystaniem funduszy unijnych. Opracowanie powstało w oparciu o kwerendę literatury przedmiotu oraz dane zastane gminy Czosnów, uzyskane w trybie dostępu do informacji publicznej, ale również w formie bezpośrednich informacji przekazywanych przez pracowników urzędu gminy, niestanowiących jednocześnie informacji niejawnych.
EN
The aim of this article is to empirically show that EU funds allowed local government units to develop many new investments that would be impossible to implement without external sources and extra-budgetary financing. In addition to the obvious infrastructure investments, the impact of EU funds was also marked in the field of social and cultural activity, which influenced the activation of members of local communities and improvement of cultural offers in such places. These general statements will be subject to verification in relation to actual activities in the rural community of Czosnów (Mazowieckie Voivodeship). This text will show the development of this commune in the context of access to culture, opportunities for civic participation in associations and support in the field of education and education. The subject of the analysis will be investments and programs that the municipality has completed or implements with the total or partial use of EU funds. The text was based on a query of the subject literature and the existing data of the Czosnów commune, obtained in the mode of access to public information, but also in the form of direct, at that time unclassified, information provided by employees of the Community Office.

Year

Volume

23

Issue

2

Pages

49-59

Physical description

Dates

published
2020-11-30

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-issn-2299-2367-year-2018-volume-23-issue-2-article-7323
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.