PL EN


2014 | 42 | 2 | 135–145
Article title

Interkulturowe festum folkloricum jako konstrukt i metakomentarz społeczno-kulturowy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper, based on the results of a field research, presents an intercultural folklore festival, along with the world of cultural heritage and folkloristic traditions, as a dynamic and self-updating sociocultural construct, that despite the strong institacutionalization, mythologizing and hegemony still has a large potential for emancipation. This event is not entirely artifi cially created by widely understood experts, activists and leaders of folkloristic movement, according to presumed needs and preferences of festival audiences, but it is also an immanent reality, constantly being created by all participants. It is a metacommentary of contemporary folk actuality, constructed and negotiated in the course of interactions, activities and meaningful social practices which have highly performative character.
Year
Volume
42
Issue
2
Pages
135–145
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-12-02
Contributors
References
 • Barthes R. 1970 Mit i znak. Eseje, przeł. W. Błońska i in., wybór i słowo wstępne J. Błoński, Warszawa.
 • Bartmiński J. 1995 Przesłanki i bariery awansu folklorystyki, [w:] Folklorystyka. Dylematy i perspektywy, red. D. Simonides, Opole, s. 39–54.
 • Burszta J. 1974 Kultura ludowa – kultura narodowa. Szkice i rozprawy, Warszawa.
 • Burszta W. 1992 Wymiary antropologicznego poznania, Poznań.
 • Dudzik W. 2005 Karnawały w kulturze, Warszawa.
 • Dziadowiec J. 2013 Teorie i interpretacje festiwali folklorystycznych w perspektywie interkulturowej, praca doktorska pod kier. dr hab. Jarosława Rokickiego, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Wydział Historyczny, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Goffman E. 1981 Człowiek w teatrze życia codziennego, oprac. i słowem wstępnym poprzedził J. Szacki, przeł. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Warszawa.
 • Hall S. 1997 Th e Television Discourse – Encoding and Decoding, [w:] Studying Culture, red. A. Grey, J. McGuigan, London–New York–Sydney, s. 28–34.
 • Jessa J. 2006 Poszukując wieloznaczności, czyli kilka uwag na temat powstawania znaczeń w ramach kultury konsumpcyjnej, „Lud”, t. 90, s. 193–203.
 • Kowalski P. 2004 Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji, Kraków.
 • MacAloon J.J. 2009 Igrzyska olimpijskie a teoria widowisk w społeczeństwach współczesnych, [w:] Rytuał, dramat, święto, spektakl. Wstęp do teorii widowiska kulturowego, red. J.J. MacAloon, przeł. K. Przyłuska-Urbanowicz, Warszawa, s. 360–419.
 • Schechner R. 1982 Collective Reflexivity: Restoration of Behavior, [w:] A Crack in the Mirror: Reflexive Perspectives in Anthropology, red. J. Ruby, Philadelphia, s. 41–75.
 • Schechner R. 1983 Performative Circumstances: From the Avant Garde to Ramlila, Calcutta. Sulima R.
 • Schechner R. 1995 Rekonstrukcje i interpretacje. Od folklorystyki do antropologii codzienności, [w:] Folklorystyka. Dylematy i perspektywy, red. D. Simonides, Opole, s. 55–72.
 • Turner V. 1988 Teatr w codzienności, codzienność w teatrze, przeł. P. Skurowski, „Dialog”, nr 9, s. 97–115.
 • Turner V. 2005 Od rytuału do teatru. Powaga zabawy, przeł. M. i J. Dziekanowie, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2299-9558-year-2014-volume-42-issue-2-article-5233
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.