PL EN


2011 | 14 |
Article title

Obszary wiejskie w Polsce w świetle analizy wybranych elementów infrastruktury i mieszkalnictwa

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article refers to an analysis and an evaluation of changes in the technical infrastructure and housing in rural areas in Poland in the years 1995–2008. The article covered all rural and rural- urban (excluding urban parts) communes in Poland that altogether amount to 2,172 units (as of 2008). It was stated that in rural areas in Poland a population density increases and it is caused mainly by dynamic suburbanization processes and by a population’s movement from cities and towns towards suburban communes, in the less degree by a natural increment. In the article there were presented spatial differentiation of rural communes in: a length of the water-line and sewerage network per 100 km2; a share of water-line systems’ users and of sewerage systems’ users; a number of dwellings per 1000 population; a number of rooms per 1 person; the usable floor space of a dwelling inm2 per 1 person; a share of dwellings fitted with water-line system and a share of dwellings equipped with toilet. It was also shown that there are relationships between infrastructure’s and housing’s elements by proving positive as well as negative correlations.
PL
Artykuł dotyczy analizy i oceny przemian w infrastrukturze technicznej i mieszkalnictwie na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1995–2008.Wanalizie uwzględniono wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie (wyłączając z nich części miejskie) w Polsce w łącznej liczbie 2172 jednostek (stan na rok 2008). Stwierdzono, że na terenach wiejskich wzrasta gęstość zaludnienia i spowodowana jest ona głównie dynamicznymi procesami suburbanizacji i przenoszeniem się ludności z miast do gmin podmiejskich, w mniejszym stopniu natomiast przyrostem naturalnym. Omówiono zróżnicowanie przestrzenne gmin wiejskich w zakresie: długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na 100 km2; odsetka ludności korzystającej z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; liczby mieszkań na 1000 osób; liczby izb na 1 osobę; powierzchni użytkowej mieszkań wm2 na osobę; odsetka mieszkań wyposażonych w wodociąg sieciowy i ustęp spłukiwany.Wskazano, że istnieje zależność pomiędzy poszczególnymi elementami infrastruktury i mieszkalnictwa, stwierdzając zarówno dodatnie, jak i ujemne korelacje.
Year
Issue
14
Physical description
Dates
published
2011
online
2018-09-14
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2011-issue-14-article-14385
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.