PL EN


2011 | 15 |
Article title

Innowacyjne przestrzenie w miastach w dobie globalizacji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zyski i korzyści płynące z globalizacji dotyczą w szczególności wielkich aglomeracji miejskich, które dzięki działalności korporacji transnarodowych stanowią główne węzły w sieci globalnej. W obszarach tych, w wyniku intensywnych powiązań globalnych, rozwijają się nowe formy organizacji przestrzeni gospodarczej. Celem opracowania jest analiza elementów innowacyjnej przestrzeni ekonomicznej w polskich miastach w dobie postępującej globalizacji gospodarki. Badaniem objęto inwestycje największych na świecie korporacji transnarodowych zlokalizowane w polskich miastach, w szczególności inwestycje w centra badawczo-rozwojowe oraz centra usług dla biznesu, a także instytucje otoczenia innowacyjnego biznesu (parki technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości) i klastry funkcjonujące w Polsce.
EN
Profits and advantages of globalisation flow mainly to large urban agglomerations that constitute the main nodes of the global network owing to the activity of transnational corporations. As a result of intensive global links, in those areas there develop new forms of organisation of economic space. The paper seeks to analyse elements of innovative space in Polish cities in the days of the advancing globalisation of the economy. The study embraced investment of the largest transnational corporations in the world based in Polish cities, especially their investment in R&D centres and business service centres, as well as innovative business environment institutions (technological parks, technology transfer centres, technological incubators, business incubators) and clusters operating in Poland.
Year
Issue
15
Physical description
Dates
published
2011
online
2018-09-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2011-issue-15-article-14363
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.