PL EN


2011 | 15 | 55-66
Article title

Czynniki lokalizacji fabryk wybranych korporacji międzynarodowych w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Factors of location of plants of selected international corporations in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy scharakteryzowano czynniki lokalizacji filii trzech międzynarodowych koncernów, które dokonały inwestycji bezpośrednich w przemyśle polskim.: Swedwood Poland Sp. z o.o. w Chlastawie, Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach i EXIDE Technologies SA w Poznaniu. Zestaw najważniejszych czynników uzyskano drogą wywiadu kwestionariuszowgo z przedstawicielami dyrekcji tych przedsiębiorstw, a następnie dokonano ich kwantytatywnej oceny w podziale na cztery grupy: rynkowe, kosztowe, zaopatrzeniowe i „miękkie”. Praca zawiera również przegląd ujęć definicyjnych pojęcia czynnik lokalizacji oraz podejść teoretycznych związanych z motywami lokalizacji inwestycji zagranicznych.
EN
The article characterises factors of location of the branches of three international corporations that have made direct investment in Polish industry: Swedwood Poland at Chlastawa, Volkswagen Motor Polska at Polkowice, and EXIDE Technologies in Poznań. The set of the most essential factors was obtained via survey questionnaires sent to the directors of those enterprises and then assessed in quantitative terms by each of four groups: market, cost, procurement, and ‘soft’ factors. Also offered is a survey of definitions of the location factor and theoretical approaches to the location motives of foreign investors.
Year
Issue
15
Pages
55-66
Physical description
Dates
published
2018-09-10
Contributors
author
References
 • Budner W. 2004. Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczne, przestrzenne i środowiskowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Chojnicki Z., Czyż T. 2005. Rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu regionalnym. Biuletyn PAN KPZK 219. Warszawa.
 • Domański B. 2001. Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki. IG i GP, UJ, Kraków.
 • Dunning J.H. 1980. Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests. Journal of International Business Studies, 11, 1.
 • Dziemianowicz W. 1997. Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, 21 (54). Uniwersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.
 • Godlewska H. 2001. Lokalizacja działalności gospodarczej. WSHiFM, Warszawa.
 • Gorynia M. 2007. Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Grabow B., Henckel D., Hollbach-Grömig B. 1995. Weiche Standortfaktoren. Schriften des Deutschen Institut für Urbanistik, Stuttgart.
 • Kortus B. 1986. Wstęp do geografii przemysłu. PWN, Warszawa.
 • Kuciński K. (red.), 2009. Geografia ekonomiczna. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Rymarczyk J. 2004. Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw. PWE, Warszawa.
 • Stryjakiewicz T. 1999; Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Stryjakiewicz T. 2009. Nowe spojrzenie na czynniki lokalizacji działalności gospodarczej. [W:] Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Słupsk, s. 94–102.
 • Tobolska A. 2008. Przestrzenne aspekty ekspansji zagranicznej korporacji międzynarodowych w koncepcjach internacjonalizacji. [W:] T. Czyż, T. Stryjakiewicz, P. Churski (red.), Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej. Biuletyn IGS-EiGP, UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 3: 89–113.
 • Vernon R. 1966. International Trade and International Investment in the Product Cycle. Quarterly Journal of Economics, 2.
 • Wdowicka M. 2005. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i inwestycje samorządowe w aglomeracji poznańskiej w okresie transformacji ustrojowej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Wieloński A. 2005. Geografia przemysłu. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Zajda Z. 1972. Ekonomiczne problemy lokalizacji przemysłowej. [W:] K. Secomski (red.), Elementy teorii planowania przestrzennego. PWN, Warszawa.
 • Zorska A. 1998. Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2011-issue-15-article-14364
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.