PL EN


2011 | 15 |
Article title

Przestrzeń publiczna strefy podmiejskiej (na przykładzie Poznania)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przestrzeń publiczna w Polsce w ostatnich latach podlega postępującej prywatyzacji i fragmentaryzacji. Jest to zjawisko bardzo niekorzystne ze względu na funkcje, jakie przestrzeń ta pełni w strukturze przestrzennej miast i wsi, decydując o możliwości zaspokojenia różnego rodzaju potrzeb, w tym przede wszystkim społecznych, mieszkańców, i wpływając tym samym na jakość ich życia. Nasilaniu się tych niekorzystnych procesów sprzyja z pewnością odreagowanie polskiego społeczeństwa na realny socjalizm w nowo ukształtowanych warunkach neoliberalizmu i gospodarki rynkowej, ale także polskie prawodawstwo w zakresie planowania przestrzennego ułatwiające komercjalizację przestrzeni miast i wsi oraz zawłaszczanie przestrzeni publicznej w różnej formie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnych sposobów pojmowania i znaczenia przestrzeni publicznych, mechanizmu kształtowania takich przestrzeni w Polsce, a także miejsca, jakie przestrzeń publiczna zajmuje na nowo budowanych osiedlach w strefie podmiejskiej Poznania.
EN
Public space in Poland has seen advancing privatisation and fragmentation in the recent years. This is a highly undesirable development because of the functions that this space performs in the spatial structure of towns and villages, offering their residents a possibility to fulfil a variety of needs, primarily social, and thus affecting their quality of life. What favours those harmful processes is certainly Polish society’s wish to get over feasible socialism in the new conditions of neo-liberalism and a market economy, but also Polish physical planning legislation, which makes it easy to commercialise urban and rural space and to appropriate public space in a variety of manners. The article presents various ways of understanding public spaces, the mechanism shaping such spaces in Poland, and the place that public space is given on newly built housing estates in the Poznań suburban zone.
Year
Issue
15
Physical description
Dates
published
2011
online
2018-09-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2011-issue-15-article-14366
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.