PL EN


2011 | 15 | 99-108
Article title

Spójność a przestrzeń – dylematy polityki regionalnej

Authors
Content
Title variants
EN
The cohesion and space – the dilemmas of regional policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza zależności, jakie występują między polityką regionalną a koncepcją spójności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę przestrzeni w ich formułowaniu i przemianach. Koncepcja spójności wiąże się bezpośrednio z działaniami podejmowanymi w ramach polityki regionalnej, której nadrzędnym celem jest interwencja w mechanizm rynkowy w celu ograniczania skali zróżnicowań rozwojowych. Znaczenie pojęcia przestrzeni w koncepcji spójności, zwłaszcza w kontekście wykorzystania jej w polityce regionalnej, ulegało w ostatnich latach istotnej ewolucji.Wartykule zwraca się uwagę na najbardziej istotne elementy tego procesu.
EN
The aim of the article is to analyse the relationships holding between regional policy and the cohesion conception. Special attention is paid to the role of space in their formulation and transformation. The cohesion conception is connected directly with measures taken under regional policy, whose supreme goal is to intervene in the market mechanism in order to reduce the scale of development disparities. The notion of space in the cohesion conception, especially in terms of its use in regional policy, has been undergoing a significant evolution in recent years. The article discusses the most salient elements of this process.
Year
Issue
15
Pages
99-108
Physical description
Dates
published
2018-09-10
Contributors
References
 • Churski P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Cohesion Policy Support for Local Development. Best Practice and Future Policy Options. Final Report, kwiecień 2010, Bruksela.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji, COM (2005) 2020, 3.03.2010, Bruksela.
 • Faludi A. 2006. From European Spatial Development to Territorial Cohesion Policy. Regional Studies, 40, 6: 667–678.
 • Gorzelak G. 2009. Fakty i mity rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 2(36): 5–27.
 • Growing Regions, Growing Europe. Fourth Report on Economic and Social Cohesion. Komisja Europejska, maj 2007, Bruksela.
 • Hübner D. 2006. Spójność i konkurencyjność – czy można je połączyć. Referat na IV Kongresie Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej, Warszawa, 13 października 2006 r.(http://www.strategializbonska.pl/).
 • Karwacki A. 2009. Spójność – kluczowe pojęcie dla współczesnej polityki społecznej (inspiracje, tropy i wyzwania). Studia Socjologiczne, 1/2009 (192): 9–51.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: regiony, miasta, obszary wiejskie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Marszał T., Pielesiak I. 2008. Spójność obszaru metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych (przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego). [W:] Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań Strategii Lizbońskiej. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 70: 180–196.
 • Molle W. 2007. European Cohesion Policy. Routledge, London.
 • Reshaping Economic Geography. World Development Report 2009. World Bank, Washington.
 • Szlachta J. 1990. Gospodarka regionalna w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Restrukturyzacja gospodarki regionalnej i lokalnej, 2. Instytut Planowania, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. nr 91/1998, poz. 576).
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz.U. nr 91/1998, poz. 577).
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. nr 96/1998, poz. 603 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. nr 106/1998, poz. 668).
 • Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz.U. nr 48/2000, poz. 550).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. nr 116/2004, poz. 1206).
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 149/2006, poz. 1073).
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227/2006, poz. 1658).
 • Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej – Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę. Komisja Europejska, październik 2008, Bruksela.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2011-issue-15-article-14367
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.