PL EN


2013 | 23 | 5-20
Article title

Społeczne bariery rozwoju postwojewódzkich ośrodków regionalnych jako zagrożenie dla polityki rozwojowej Polski. Przykład Kalisza

Content
Title variants
EN
Social barriers to the development of post-voivodeship regional centers as a threat to the Polish development policy. The case study of Kalisz
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
National spatial arrangement policy describes part of polish cities as national development centers. Thanks to social, political and economical role, these cities should be a sources of processes of local, regional and – as a consequence – national growth. One of the main and endogenous factors of fast and dynamic economic progress is a high local and regional social capital. The aim of this paper is to show problems with building of this capital, diagnosed in polish postvoivodeship towns. As author argues, this kind of cities are characterized by awareness barriers, resulting from institutional reform which was carried out in 1999. These political changes caused liquidation of some voivodeship and simultaneous, administrative degradation of some cities. The text includes characteristic of these barriers as well as of their factual connections with the reform. The article also describes proposals for actions trying to overcome problems with building of social capital in the towns.
PL
Według założeń KPZK 2030 część polskich miast będzie odgrywała rolę ośrodków regionalnych, które mają stanowić motor pobudzający rozwój kraju. Jednym z czynników sprzyjających prawidłowemu odgrywaniu takiej roli jest wysoki kapitał społeczny mieszkańców regionu i jego centrum. Celem artykułu jest pokazanie problemów z budową tego kapitału, jakie mogą napotkać byłe miasta wojewódzkie. Autor argumentuje, że dawne stolice województw charakteryzują się występowaniem wśród ich mieszkańców barier świadomościowych, spowodowanych administracyjną degradacją tych miast. W tekście podjęto próbę scharakteryzowania tych barier oraz nakreślenia ich faktycznego związku z reformą. Artykuł zawiera również wstępne propozycje działań, które mogą pomóc w przezwyciężeniu zdiagnozowanych trudności.
Year
Issue
23
Pages
5-20
Physical description
Dates
published
2018-07-30
Contributors
References
 • Churski P. 2005. Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Nauki ekonomiczne, 3: 13–30.
 • Grosse T. 2002. Przegląd teoretycznych koncepcji rozwoju regionalnego. Studia Lokalne i Regionalne, 8, 1: 25–48.
 • Hryniewicz J.T. 2001. Przekształcenia instytucji regionalnych. [W:] G. Gorzelak, B. Jałowiecki, M. Stec (red.), Reforma terytorialnej organizacji kraju: dwa lata doświadczeń. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kłopot S.W. 1990. Skuteczność działań na rzecz miasta instytucji badanych podsystemów. [W:] W. Misiak (red.), Instytucje miejskiej społeczności lokalnej a układ centralny. Rzeszów.
 • Komorowski J. 2012. Miasta wojewódzkie a miasta postwojewódzkie w Polsce – zróżnicowanie i zmiany poziomu gospodarczego w pierwszej dekadzie XXI wieku. Studia Miejskie, 8: 9–23.
 • Maciaszczyk A., Sowińska R. 2008. Using Structural Funds at Local Level – the Experiences of Aleksandrów Łódzki. [W:] R. Stanisławski, M. Greta, A. Maciaszczyk (red.), Structural Funds for the Socio-economic Development of the Łódź Region in the Perspective of Experiences of Polish Regions. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Niewiadomski Z. 1998. Ustrój samorządu terytorialnego i administracji rządowej po reformie. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Nowacka E.J. 1997. Samorząd terytorialny w administracji publicznej. Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa.
 • Piasecki K. 2009. Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Przybyłowska I. 1978. Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych. Przegląd Socjologiczny, XXX.
 • Sierocińska K. 2011. Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy. Studia Ekonomiczne, 1: 69–86.
 • Słobodzian B. 2007. Cele i zasady reformy administracji samorządowej w 1998 roku. [W:] J. Marszałek-Kawa (red.), Samorząd terytorialny. Studium politologiczne. Dom wydawniczy DUET, Toruń.
 • Starosta P. 1995. Poza metropolią: wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szlachta J. 2003. Rozwój regionalny Polski w warunkach transformacji gospodarczej. Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce, Warszawa.
 • Sztompka P. 2007. Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Śmigielska J. 2004. Teatr władzy lokalnej. Wydawnictwo Trio, Warszawa.
 • Tarkowski J. 1994. Socjologia świata polityki. Władza i społeczeństwo w systemie autorytarnym, t. 1. Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.
 • Wójcik S. 2009. Samorząd terytorialny w Polsce w XX w. Myśl samorządowa. Historia i współczesność. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2013-issue-23-article-13572
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.