PL EN


2017 | 38 |
Article title

Problemy pozyskiwania środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 na przykładzie zadania „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie...”

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przegląd wybranych kryteriów punktacji wniosków o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 na przykładzie projektu pod nazwą „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery i zieleń przyuliczną” oraz wytypowanie najczęstszych trudności formalnych w procedurze wnioskowania. Posłużono się analizą dostępnego piśmiennictwa i praktyki postępowań administracyjnych. W rezultacie przedstawiono główne problemy, powstałe na gruncie interpretacji kryteriów oceny wniosku.
Year
Issue
38
Physical description
Dates
published
2018-04-05
Contributors
References
 • Czerwieniec M., Lewińska J. 2000. Zieleń w mieście, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Kraków.
 • Cybulski M., Krawczyk E. 2010. Zdrowie człowieka a roślinność w mieście. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 4(25).
 • Dubel K. 2000. Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Grey G.W. 1996. The urban forest: comprehensive management. John Wiley & Sons, New York.
 • Haber Z. (red.) 1994. Miasto, przyroda, przyszłość: materiały Konferencji Naukowo-Technicznej „Przyroda, zieleń miejska i krajobraz”. Zarząd Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Katedra Terenów Zieleni Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
 • Kociński P., Kujawska M., Michalak D., Moskalik N., Witczak Ł. 2016. Program funkcjonalno-użytkowy. Rozwój systemu zieleni w Jarocinie obejmujący parki, skwery oraz zieleń przyuliczną. Materiały niepublikowane.
 • Kodeks dobrych praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin inwazyjnych obcego pochodzenia”. 2014. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.
 • Łukasiewicz A. 1982. Kryteria prawidłowego rozwoju terenów zieleni w aglomeracjach miejskich na przykładzie miasta Poznania. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 • Łukasiewicz A., Łukasiewicz S. 2006. Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Wyd. UAM, Poznań.
 • Macias A., Bródka S. 2014. Przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
 • Matuszyńska I. 2001. Zmiany użytkowania terenu jako element transformacji środowiska przyrodniczego na obszarze wybranych zlewni Poznania i jego strefy podmiejskiej. Wydawnictwo PTPN, Poznań.
 • Mierzejewska L. 2001. Tereny zielone w strukturze przestrzennej Poznania. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań.
 • Mierzejewska L., Parysek J. 1998. Tereny zielone oraz ich miejsce i funkcje w strukturze przestrzennej miasta. [W:] Domański R. (red.), Podstawy gospodarczej polityki miasta. Studium Poznania. Biuletyn KPZK, 181, PAN, Warszawa.
 • Nowak C. 1985. Zieleń w zakładzie pracy, domu, osiedlu mieszkaniowym, Instytut Wydawnictw Związków Zawodowych, Warszawa.
 • Orzeszek-Gajewska B. 1984. Kształtowanie terenów zieleni w miastach. Instytut Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Ratajczak T. 2012. Koncepcja systemu zieleni miejskiej w Jarocinie. Praca magisterska napisana w Zakładzie Planowania Przestrzennego pod kier. prof. UAM dr. hab. Lidii Mierzejewskiej. Materiały niepublikowane.
 • Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030. 2013. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 • Witczak Ł., Macias A. 2016. Wpływ człowieka na tereny biologicznie czynne w mieście na przykładzie klinów zieleni w Poznaniu. Badania Fizjograficzne, 67.
 • Wójcicka I. 1971. Uciążliwości klimatu miast i możliwości jego poprawy za pomocą roślinności. Centralny Ośrodek Informacji Budownictwa, Warszawa.
 • Zimny H. 1978. Ochrona i kształtowanie zieleni w aglomeracjach miejskich. Liga Ochrony Przyrody, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2017-issue-38-article-12447
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.