PL EN


2018 | 42 |
Article title

Charakterystyka i znaczenie wsparcia finansowego dla rozwoju krajów związkowych wschodnich Niemiec

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Celem opracowania jest ocena najważniejszych kierunków oraz znaczenia pomocy finansowej dla rozwoju krajów związkowych wschodnich Niemiec. W artykule przedstawiono priorytety tej pomocy, omówiono odnotowane w tych krajach najważniejsze przemiany w sferze gospodarki, rynku pracy i demografii.Analiza wykazała, że wielkość, formy i cele wsparcia ulegały zmianom. Początkowo finansowano głównie wydatki socjalne oraz związane z infrastrukturą techniczną. W kolejnych latach w większym stopniu wsparciem objęto sektor przedsiębiorstw oraz instytucje działające na rzecz badań, wdrażania innowacji i edukacji. Pomoc ta przyczyniła się do poprawy podstawowej infrastruktury wschodnich krajów związkowych, wpłynęła korzystnie na zmianę struktury gospodarki, tworzenie nowoczesnych przedsiębiorstw, zwiększenie wydatków na badania i rozwój, wzrost zatrudnienia w sektorach pozarolniczych oraz zwiększenie wydajności pracy.
EN
This article aims to assess the most important directions and the importance of financial support for the development of the East Germany states (Länder). It presents the priorities of this assistance, discusses recorded in these states the most important economical, demographic and labor market changes.The analysis found that the size, form and purposes of the financial support have changed. Initially, social expenditures and technical infrastructure were mainly co-financed. In the following years to a greater support focused on business sector as well as research, innovation and education institutions.The assistance greatly contributed towards improving the basic infrastructure of the eastern federal states, had a positive impact on their economic structure transformation, creation of modern enterprises, increase of expenditures for research and development, increase in employment in non-agricultural sectors and labor productivity.
Year
Issue
42
Physical description
Dates
published
2018
online
2018-11-14
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2018-issue-42-article-16528
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.