PL EN


2018 | 44 | 33-52
Article title

Zmiany w handlu zagranicznym województwa wielkopolskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest określenie zmian w strukturze geograficznej i towarowej handlu zagranicznego województwa wielkopolskiego na tle handlu zagranicznego Polski w latach 2003–2012. Zaprezentowane zostały kierunki handlu zagranicznego województwa, również w ujęciu powiatowym, z uwzględnieniem wymiany handlowej z poszczególnymi państwami. Zanalizowano strukturę towarową handlu zagranicznego województwa. Zwrócono także uwagę na poziom koncentracji geograficznej i towarowej eksportu i importu województwa wielkopolskiego na tle innych województw. Analizę tę poprzedza charakterystyka roli województwa wielkopolskiego w handlu zagranicznym Polski i roli poszczególnych powiatów w handlu zagranicznym województwa wielkopolskiego. Określono również stopień proeksportowego charakteru gospodarki poszczególnych powiatów w badanym okresie.
Year
Issue
44
Pages
33-52
Physical description
Dates
published
2019-07-10
Contributors
References
 • Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S. 2014. Zdolność do konkurowania. Eksport polski w ujęciu regionalnym w latach 2009–2011. [W:] K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki: implikacje dla polityki rozwoju regionalnego. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, s. 158–171.
 • Komornicki T. 2000. Powiązania gospodarcze Polski z Europą. Analiza struktury handlu zagranicznego na poziomie województw. Europa XXI, 4. Centrum Studiów Europejskich IGiPZ PAN, Warszawa.
 • Komornicki T. 2003. Przestrzenne zróżnicowanie międzynarodowych powiązań społeczno-gospodarczych w Polsce. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 190.
 • Komornicki T. 2004. Obszary koncentracji eksportu w przestrzeni przemysłowej Polski. Przegląd Geograficzny, 76, 4: 473–491.
 • Komornicki T. 2009. Ocena charakteru, struktury i intensywności polskiego eksportu w kontekście celów polityki regionalnej, na poziomie województw w ujęciu dynamicznym. Ekspertyza wykonana dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Komornicki T. 2012. Odporność gospodarek lokalnych na globalne czynniki ekonomiczne. [W:] S. Ciok, S. Dołzbłasz (red.), Problemy współpracy transgranicznej i kształtowania ponadkrajowych powiązań gospodarczych. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 28: 25–40.
 • Komornicki T., Szejgiec B. 2011. Handel zagraniczny. Znaczenie dla gospodarki Polski Wschodniej. Ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Komornicki T., Szejgiec-Kolenda B. 2017. Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia obszarów koncentracji eksportu w Polsce. Przegląd Geograficzny, 89, 2: 269–289.
 • Komornicki T., Zaucha J., Szejgiec B., Wiśniewski R. 2015. Powiązania eksportowe gospodarki lokalnej w warunkach zmiennej koniunktury – analiza przestrzenna. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 250.
 • Kundera J. 1984. Metody badania specjalizacji w handlu międzynarodowym. Przegląd Prawa i Administracji, 18: 195–220.
 • Maćkowiak H. 2003. Zmiany przestrzenno-strukturalne w handlu zagranicznym Polski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Maćkowiak H. 2008. Struktura towarowa wymiany handlowej polskich regionów z Unią Europejską. [W:] D. Ilnicki, K. Janc (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic – nowe wyzwania. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 3: 143–154.
 • Maćkowiak H. 2011. Zmiany w strukturze geograficznej handlu zagranicznego polskich regionów. [W:] B. Namyślak (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Współczesne kierunki przemian społeczno-ekonomicznych. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 19: 117–132.
 • Maćkowiak H. 2012. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik różnicujący regionalnie intensywność handlu zagranicznego na terenie Polski. [W:] S. Ciok, S. Dołzbłasz (red.), Problemy współpracy transgranicznej i kształtowania ponadkrajowych powiązań gospodarczych. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 28: 65–80.
 • Maćkowiak H. 2013. Zróżnicowanie struktury handlu zagranicznego Polski w ujęciu regionalnym oraz konkurencyjność eksportowa regionów. Studia i Prace z Geografii i Geologii, 37. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Misztal P. 2011. Koncentracja towarowa eksportu a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. Ekonomista, 5: 691–708.
 • Nazarczuk J., Umiński S. 2018. The geography of openness to foreign trade in Poland: the role of special economic zones and foreign-owned entities. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 39: 97–111.
 • Nazarczuk J., Umiński S., Gawlikowska-Hueckel K. 2018. The Role of Specialisation in the Export Success of Polish Counties in 2004–2015. Entrepreneurial Business and Economics Review, 6, 2: 91–109.
 • Rogacki H. 2001. Zróżnicowanie aktywności eksportowej i importowej województw Polski. [W:] Z. Zioło (red.), Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, 3: 43–50.
 • Szejgiec B. 2010. Foreign trade commodity flows cross the eastern boundary of Poland. [W:] Europa XXI, 20. European Union External and Internal Borders Interactions and Networks. Centrum Studiów Europejskich IGiPZ PAN, Warszawa, s. 45–54.
 • Umiński S. 2012. Rozważania nad naturą, przyczynami oraz konkurencyjnością aktywności eksportowej w ujęciu regionalnym dla Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Umiński S. 2014. Handel międzynarodowy na poziomie regionalnym. [W:] K. Gawlikowska-Hueckel, J. Szlachta (red.), Wrażliwość polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki: implikacje dla polityki rozwoju regionalnego. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, s. 29–41.
 • Umiński S., Gawlikowska-Hueckel K. 2013. Próba interpretacji konkurencyjności regionów Polski na płaszczyźnie eksportu – powiązania z regionami Czech, Węgier i Słowacji. [W:] A. Zielińska-Głębocka, K. Gawlikowska-Hueckel (red.), Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 135–148.
 • Zielińska-Głębocka A. 1996. Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1428-year-2018-issue-44-article-19325
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.