Title

Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna

Other titles
ISSN
2353-1428
Expand/Collapse Editorial office, Persons and institutions, Journal changes
Editorial office
Persons and institutions
Next title
Previous title
Expand/Collapse Notes, frequency, content page
Frequency
kwartalnik / quarterly
Full contents
Full contents local availability
No
Notes
Problematyka tekstów publikowanych na łamach czasopisma dotyczy szeroko rozumianych procesów rozwoju regionalnego i polityki regionalnej. Poruszane problemy odnoszą się zarówno do podstaw teoretycznych określających ramy oraz umożliwiających interpretację tych procesów, jak również wyników badań empirycznych, zwłaszcza w zakresie upowszechniania dobrych praktyk z tego zakresu pochodzących z Polski i z zagranicy. Zasięg terytorialny analiz można usystematyzować w układzie trzech układów przestrzennych: europejskiego, krajowego oraz regionalnego. Począwszy od 2016r. Redakcja przewiduje wydawanie raz w roku numeru poświęconego stricte Wielkopolsce. Głównym celem czasopisma jest stworzenie możliwości do wymiany poglądów oraz promowania wyników badań regionalnych zmierzających do określenia przyczyn, zaplanowania działań oraz oceny wyników przedsięwzięć odnoszących się do tworzenia i wzmacniania czynników rozwoju regionalnego, które podejmuje się na etapie programowania, realizacji i ewaluacji polityki regionalnej. Czasopismo publikowane jest w formule kwartalnika. Nabór tekstów do kolejnych numerów jest ciągły. Zgromadzone propozycje artykułów trafiają do recenzentów w styczniu, maju, lipcu i październiku. Warunkiem publikacji tekstu jest pozytywna weryfikacja formalna tekstu, przeprowadzana przez Redakcję oraz uzyskanie dwóch pozytywnych merytorycznych recenzji przygotowanego opracowania (lub dokonanie korekt w wersji pierwotnej zgodnie ze wskazówkami Recenzenta, o ile dopuszcza On możliwość publikacji tekstu po korekcie).
Journal contents

open years

JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.