PL EN


2014 | 1 | 299 |
Article title

Wpływ prawa podatkowego na założenia przyjmowane przez przedsiębiorców w polityce rachunkowości w Polsce i Wielkiej Brytanii (na przykładzie odpisów amortyzacyjnych)

Content
Title variants
EN
The Impact of Tax Law on Accounting Estimates in Poland and the United Kingdom (Based on Depreciation)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the impact of tax law on accounting estimates. The research comprised all Polish construction companies that are listed (with accessible financial statement) in stock exchange, while the control group was a purposive sample of the biggest British companies from the same trade. The subject of analysis was building depreciation life, the instant asset write-off threshold, and group depreciation. Although companies in both countries prepared their financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards, it was possible to show that their estimates were inspired by local tax law regulations.
PL
Artykuł przedstawia wpływ prawa podatkowego na założenia przyjmowane w polityce rachunkowości. Badanie przeprowadzono na wszystkich posiadających dostępne sprawozdania finansowe polskich podmiotach budowlanych notowanych na giełdzie, a grupę kontrolną stanowiła dobrana celowo próba największych brytyjskich spółek giełdowych z tej samej branży. Analizie poddano okres amortyzacji budynków, próg jednorazowego odpisu amortyzacyjnego oraz dokonywanie zbiorczych odpisów dla niskocennych środków trwałych. Pomimo iż podmioty w obydwu krajach sporządzały sprawozdania finansowe w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, to możliwe było wykazanie inspiracji w poczynionych założeniach lokalnymi przepisami podatkowymi.
Year
Volume
1
Issue
299
Physical description
Dates
published
2014-02-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-1-issue-299-article-138
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.