PL EN


2014 | 2 | 300 |
Article title

PŁYNNOŚĆ A EFEKTYWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA NA PRZYKŁADZIE SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza zależności płynności przedsiębiorstwa a jego rentowności. Płynnośćprzedsiębiorstwa reprezentowana jest przez współczynnik bieżącej płynności oraz współczynnikpłynności szybki. Natomiast rentowność reprezentowana jest przez współczynnik ROEi ROA. Dla realizacji celu postawiono hipotezę mówiącą, że zależność pomiędzy płynnościąa rentownością w wybranej grupie przedsiębiorstw ma charakter nieliniowy. Przeprowadzonaanaliza została wykona na próbie zawierającej 3278 obserwacji pochodzących z 419 przedsiębiorstwfunkcjonujących w warunkach rynku polskiego. Poprzez jedną obserwację autorzy rozumiejązestaw pięciu zmiennych w postaci: wskaźnika płynności bieżącej, wskaźnika płynnościszybkiej, ROA, ROE oraz wielkości kapitału pracującego w przedsiębiorstwie w danym rokukalendarzowym. Pozyskana próba badawcza obejmuje lata 2002 do 2013, lecz ze względu naniekompletność dostępnych danych dla wszystkich lat we wszystkich analizowanych spółkach,liczba danych pozyskanych dla każdego przedsiębiorstwa nie jest jednakowa. W celu dokonaniadokładniejszej analizy w dalszej części badania dokonano szeregu estymacji ekonometrycznych,z których wybrano trzy najlepiej obrazujące postawione problemy badawcze oraz najpoprawniejszepod kątem statystycznym. Analizując współczynniki znajdujące się przy poszczególnychzmiennych widzimy, iż ponownie płynność niejednoznacznie wpływa na zyskowność przedsiębiorstwa.
Keywords
Year
Volume
2
Issue
300
Physical description
Dates
published
2014-02-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-2-issue-300-article-94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.