PL EN


2014 | 2 | 301 |
Article title

STRATEGIE PRZYCHODOWOŚCI MAJĄTKU OBROTOWEGO PRZEMYSŁOWYCH SPÓŁEK AKCYJNYCH NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przychodowość majątku obrotowego jest istotną miarą z punktu widzenia podejmowania, re-alizacji i kontrolowania operacyjnych decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie. Odzwierciedla ona powstałe ilościowe i wartościowe efekty procesu produkcji i sprzedaży, przypadające na jednostkę pieniężną posiadanych aktywów obrotowych przedsiębiorstwa. Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych nad zróżni-cowaniem czynników kształtujących przychodowość majątku obrotowego giełdowych spółek akcyjnych. Do czynników tych zakwalifikowano: przychodowość kosztów, kosztochłonność kapitału obrotowego netto oraz strukturę majątku obrotowego. Dla celów badawczych pracy sformułowana została jednocześnie hipoteza badawcza twier-dząca, iż w przemysłowych spółkach giełdowych realizowane są głównie strategie wysokiej przy-chodowości majątku obrotowego. Badaniom empirycznym poddano spółki kapitałowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2007–2011, które zostały zakwalifi-kowane do grupy przedsiębiorstw przemysłu metalowego oraz przemysłu spożywczego. Badania empiryczne wykazały, iż zarówno w przypadku spółek giełdowych zaliczanych do grona przedsiębiorstw przemysłu metalowego, jak spółek zaszeregowanych do grona przedsię-biorstw przemysłu spożywczego, w przeważającym stopniu odnotować można było pierwszeń-stwo stosowania konserwatywnych strategii przychodowości majątku obrotowego. W analizowa-nym horyzoncie nie występowały także typowe, jednokierunkowe zmiany wielkości czynników kształtujących przychodowość majątku obrotowego. Wydaje sie jednak, iż przedstawione wyniki badań nie mogą spełniać warunku generalizacji. Powinny być one poszerzone w oparciu o szersze spektrum przedsiębiorstw sektora przemysłu oraz w odniesieniu do dłuższego okresu badań.
Year
Volume
2
Issue
301
Physical description
Dates
published
2014-02-19
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-2-issue-301-article-132
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.