PL EN


2014 | 3 | 303 |
Article title

Wpływ rodzaju umów o pracę na elastyczność zatrudnienia względem PKB i płac realnych w krajach OECD w latach 2002-2011

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu jest elastyczność zatrudnienia, stanowiąca element składowy szerszej koncepcji, a mianowicie elastyczności rynku pracy. Analizy koncentrują się na elastyczności zatrudnienia w gospodarkach krajów OECD w latach 2002-2011. Szczególna uwaga poświęcona jest elastyczności zatrudnienia względem PKB i płac realnych w tych krajach, a zwłaszcza roli rodzaju umów o pracę w kształtowaniu tej elastyczności. Jako podstawowy cel artykułu przyjęto określenie wpływu udziału umów o pracę na czas nieokreślony na kształtowanie się elastyczności zatrudnienia w krajach OECD w okresie globalnego kryzysu. Argumenty teoretyczne i obserwacje empiryczne pozwalają sformułować hipotezę o U-kształtnej zależności między udziałem pracujących na umowach na czas nieokreślony w ogólnej liczbie pracujących a elastycznością zatrudnienia. Analiza statystyczna prowadzi do wniosku, że w latach 2002-2011 w krajach OECD obserwowano zróżnicowane zmiany poziomu zatrudnienia, PKB i płac realnych. W krajach, w których wystąpiły większe redukcje płac realnych, odnotowano mniejsze dostosowania ilościowe zatrudnienia. Ich zakres był jednak niewystarczający dla zapewnienia całkowitej stabilizacji poziomu zatrudnienia w okresie kryzysu. Wyniki estymacji modelu panelowego dla 28 krajów OECD w latach 2002-2011 potwierdzają hipotezę o istnieniu U-kształtnej zależności pomiędzy elastycznością zatrudnienia względem PKB a udziałem umów na czas nieokreślony w zatrudnieniu ogółem. Estymacja modelu dla dwóch podokresów lat 2002-2007 i 2008-2011 wykazała, że czynnik ten ma wpływ na elastyczność zatrudnienia względem PKB jedynie w warunkach osłabienia koniunktury gospodarczej. W okresie kryzysu większą elastyczność zatrudnienia obserwujemy w krajach o stosunkowo niskim oraz stosunkowo wysokim udziale zatrudnienia na czas nieokreślony w zatrudnieniu ogółem. W przypadku analizowanych krajów OECD w latach 2008-2011 elastyczność zatrudnienia względem PKB przyjmuje wartość minimum przy udziale liczby umów na czas nieokreślony w liczbie umów o pracę ogółem na poziomie 78%.
Year
Volume
3
Issue
303
Physical description
Dates
published
2014-11-21
Contributors
References
 • Bednarski M. (2012), Zatrudnienie na czas określony. Perspektywa pracodawców, [w:] M. Bednarski, K. W. Frieske (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • Borjas G. J. (2005), Labor Economics, McGraw-Hill/Irwin, New York.
 • Cahuc P., Zylberberg A. (2004), Labor Economics, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London.
 • Charemza W. W., Deadman D. F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
 • Ciżkowicz P., Rzońca A., Wojciechowski W. (2012), Determinanty regionalnych różnic w dynamice liczby pracujących w Polsce w latach 1999-2008, „Gospodarka Narodowa”, Vol. LXXX/XXI, Nr 11-12.
 • Ehrenberg R. G., Smith R. S. (2012), Modern Labor Economics: Theory and Public Policy, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
 • Elliott R. F. (1991), Labour Economics, McGraw-Hill Book Company, London.
 • Friedman M. (1975), Rola polityki pieniężnej, [w:] A. Szeworski (opr.), Teoria i polityka stabilizacji koniunktury. Wybór tekstów, PWE, Warszawa.
 • Haberler G. (1947), The General Theory, [w:] S. E. Harris (red.), The New Economics, A. A. Knopf, New York.
 • Keynes J. M. (1985), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski E. (2006), Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kwiatkowski E., Włodarczyk P. (2012a), Determinanty zmian zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2005-2010, [w:] Kwiatkowski E., Kasperkiewicz W. (red.), Innowacyjność gospodarki, rynek pracy, determinanty wzrostu gospodarczego w procesie transformacji, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 268, Łódź.
 • Kwiatkowski E., Włodarczyk P. (2012b), Wpływ prawnej ochrony zatrudnienia na rynek pracy w warunkach negatywnego szoku ekonomicznego, „Gospodarka Narodowa”, Vol. LXXX/XXI, Nr 11-12.
 • Layard R. (1986), How to Beat Unemployment, Oxford University Press.
 • Layard R., Nickell S., Jackman R. (1991), Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press, Oxford.
 • Maddala G. S. (2008), Ekonometria, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Malul M., Rosenboim M., Tal S. (2011), The Role of Employment Protection During An Exogenous Shock to An Economy, a conference paper.
 • Modigliani F. (1944), Liquidity Preference and the Theory of Interest and Money, „Econometrica”, styczeń, [przedruk w:] H. Hazlitt (red.), The Critics of Keynesian Economics, D. van Nostrand Co., Inc., Princeton – New York 1960.
 • Monastiriotis V. (2006a), Employment flexibility and UK regional unemployment: persistence and macroeconomic shocks, dti Employment Relations Research Series No. 65.
 • Monastiriotis V. (2006b), Macro-determinants of UK regional unemployment and the role of employment flexibility, MPRA Paper No. 44.
 • Pigou A. C. (1933), The Theory of Unemployment, wyd. I, Macmillan and Co. Ltd., London.
 • Rogut A. (2008), Determinanty popytu na pracę w Polsce w okresie transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Samuelson P. A. (1979), Economics, Macmillan, London.
 • Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa (I wyd. angielskie 1776).
 • Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P. (1998), Współczesne nurty teorii makroekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Solow R. M. (1998), What is Labour Market Flexibility? What is it Good For?, „Proceedings of the British Academy” Vol. 97.
 • Standing G. (2000), Elastyczne zatrudnienie i regulacje, [w:] S. Golinowska, M. Walewski (red.), Tworzenie zatrudnienia a restrukturyzacja ekonomiczna, CASE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-3-issue-303-article-181
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.