PL EN


2014 | 3 | 303 |
Article title

BEZROBOCIE ORAZ JEGO STRUKTURA I DETERMINANTY NA REGIONALNYM (WIELKOPOLSKIM) RYNKU PRACY (W LATACH 2002-2012)

Content
Title variants
BEZROBOCIE ORAZ JEGO STRUKTURA I DETERMINANTY NA REGIONALNYM (WIELKOPOLSKIM) RYNKU PRACY (W LATACH 2002-2012)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem głównym opracowania jest prezentacja, analiza i ocena poziomu oraz struktury bezrobocia w zależności od wybranych cech społeczno-zawodowych i demograficznych w województwie wielkopolskim w latach 2002-2012. Zakres przestrzenny obejmuje województwo wielkopolskie, natomiast zakres czasowy – lata 2002-2012. Przedmiotem rozważań są najpierw liczba osób bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim, a następnie struktura bezrobocia rozpatrywana pod kątem takich cech, jak: płeć, wiek, poziom wykształcenia, okres pozostawania bez pracy, staż pracy oraz niepełnosprawność.
EN
The main goal of the paper is the presentation, analysis and assessment of the level of unemployment depending on the selected socio-occupational and demographic features in Wielkopolskie Voivodeship in the years 2002-2012. Spatial scope covers Wielkopolskie Voivodeship, while the time-period – 2002-2012. The subject of reflections are first the number of unemployment persons and the unemployment rate in Wielkopolskie Voivodeship, and then the structure of unemployment to be considered for such features as gender, age, level of education, duration of unemployment, seniority and disability.
Year
Volume
3
Issue
303
Physical description
Dates
published
2014-11-21
References
 • GUS (2010), Bezrobocie rejestrowane I-IV kw. 2009 r.; Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Jarmołowicz W., Kalinowska-Sufinowicz B. (2012), Funkcjonowanie regionalnego rynku pracy (na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 2000-2010), w: Kasperkiewicz, W., Kwiatkowski, E. (red.), Innowacyjność gospodarki, rynek pracy, determinanty wzrostu gospodarczego w procesie transformacji, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 268, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 249-264.
 • Kalinowska B. (2009), Perspektywy i oczekiwania ludzi młodych wobec pierwszej pracy, „Polityka Gospodarcza”, nr 17-18, s. 221-237.
 • Kalinowska-Sufinowicz B. (2011), Wielkopolski rynek pracy lat 2000-2010 a model flexicurity, raport w ramach Projektu „FLEXCORE – wielopłaszczyznowa promocja elastycznego rozwoju zawodowego w oparciu o ideę flexicurity w Wielkopolsce”, Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Kalinowska-Sufinowicz B. (2013), Polityka społeczno-gospodarcza państwa wobec pracy kobiet, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Kwiatkowska W. (2009), Bezrobocie równowagi a polityka gospodarcza, w: Kwiatkowska, W. (red.), Bezrobocie równowagi w gospodarce polskiej. Szacunki, tendencje i determinanty, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 229-250.
 • Kwiatkowska W. (2012), Bezrobocie w grupach problemowych na rynku pracy w Polsce, w: Kasperkiewicz, W., Kwiatkowski, E. (red.), Innowacyjność gospodarki, rynek pracy, determinanty wzrostu gospodarczego w procesie transformacji, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 268, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 125-147.
 • US w Poznaniu (2009), Sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim w latach 2000-2007, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 • US w Poznaniu (2010), Rocznik statystyczny województwa wielkopolskiego 2010, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań.
 • US w Poznaniu (2012), Rocznik statystyczny województwa wielkopolskiego 2012, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań, www.stat.gov.pl/poznan [dostęp: 18.04.2013].
 • Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm.
 • WUP w Poznaniu (2009), Wielkopolski rynek pracy w liczbach na przestrzeni lat 2000-2008, Wielkopolski Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań.
 • WUP w Poznaniu (2010a), Wielkopolski rynek pracy wczoraj i dziś, Wielkopolski Urząd Pracy, Poznań.
 • WUP w Poznaniu (2010b), Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2009 roku, Wojewódzki Urząd Pracy, Poznań.
 • WUP w Poznaniu (2012), Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2011 roku, Wojewódzki Urząd Pracy, Poznań.
 • WUP w Poznaniu (2013), Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2012 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-3-issue-303-article-201
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.