PL EN


2014 | 5 | 307 |
Article title

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE UBÓSTWA W POLSCE

Content
Title variants
EN
SPATIAL DIVERSITY OF POVERTY IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Badania nad problemem ubóstwa mają wieloletnią tradycję. W Polsce problematyka ta nabrała szczególnego znaczenia wraz z rozpoczęciem transformacji ustrojowej. Dodatkowo przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, a zwłaszcza konieczność wdrożenia unijnej Strategii Spójności Społecznej, narzuciło nowe wymagania w zakresie badania tego zjawiska. Celem opracowania jest ocena poziomu i zróżnicowania ubóstwa w układzie wojewódzkim oraz dodatkowo w przekroju miast i wsi w Polsce oraz identyfikacja czynników wpływających na ryzyko ubóstwa przy założeniu różnych poziomów linii ubóstwa. Dla realizacji powyższego celu wykorzystano podejście klasyczne – oparte na wyznaczeniu linii ubóstwa oraz podejście wykorzystujące funkcję przynależności do sfery ubóstwa oparte o teorię zbiorów rozmytych. W obydwu przypadkach rozważano ubóstwo od strony monetarnej. Identyfikację potencjalnych czynników wpływających na zagrożenie ubóstwem przeprowadzono za pomocą modelu logitowego. Do realizacji celu opracowania wykorzystano indywidualne dane statystyczne pochodzące z badania budżetów gospodarstw domowych realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w 2012 r.
EN
Studies on poverty have a long tradition. In Poland, the issue acquired special significance with the beginning of the economic transition. Additionally, Poland’s accession to the European Union, particularly the need to implement the EU Strategy for Social Cohesion, imposed new requirements for the study of this phenomenon. The aim of the study is to assess the level and composition of poverty in the provincial system, and additionally, in cross-sectional of towns and villages in Poland and the identification of factors affecting the risk of poverty assuming different levels of the poverty line. In order to achieve these objectives, classical approach were used – based on the determining of the poverty line and the approach with the usage of a belonging function to the sphere of poverty based on the theory of fuzzy sets. In both cases, the monetary poverty is considered. Identification of potential factors affecting the risk of poverty was carried out using the logit model. To accomplish the purpose of the research an individual statistical data from the Central Statistical Office household budget survey in 2012 has been used.
Year
Volume
5
Issue
307
Physical description
Dates
published
2015-05-18
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-5-issue-307-article-295
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.