PL EN


2014 | 6 | 308 |
Article title

ZASTOSOWANIE METODY DEA DO BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY POWIETRZA – UJĘCIE REGIONALNE

Content
Title variants
EN
APPLICATION OF DEA METHOD IN ANALYSE OF THE EFFECTIVENESS OF AIR POLLUTION PREVENTION ACTIVITIES - A REGIONAL LEVEL STUDY
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article analyses the effectiveness of air quality protection undertakings seen as an element in the assessment of activities aiming at a sustainable development of a country in terms of environmental governance. Environmental governance pertains to the use of natural recourses and the actions reducing the environmental impact of economic activities. Polish provinces are compared on the basis of environmental governance indexes of sustainable development connected with air protection. The analysis uses the DEA method and the following measures serve as variables:1. determining DEA results: - particulates retained and neutralized in cleaning devices, - sulphur dioxide retained and neutralized in cleaning devices, - nitrogen oxides retained and neutralized in cleaning devices, - carbon oxide retained and neutralized in cleaning devices, 2. determining DEA input: - plants of significant nuisance to air quality with particulate pollutant reduction systems, - plants of significant nuisance to air quality with gaseous pollutant reduction systems, - outlays on fixed assets for protection of air and climate. The year 2012 is the subject of the analysis.
PL
W artykule dokonano analizy efektywności przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza jako elementu oceny działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju kraju w aspekcie ładu środowiskowego. Ład środowiskowy obejmuje obszary związane z wykorzystaniem zasobów środowiska przyrodniczego oraz działaniami mającymi na celu redukcję negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko przyrodnicze. Na podstawie wskaźników ładu środowiskowego zrównoważonego rozwoju dotyczących ochrony powietrza porównano województwa w Polsce. W tym celu zastosowano metodę DEA, a za zbiór zmiennych przyjęto następujące mierniki:1. Charakteryzujące rezultaty DEA: - stopień redukcji pyłów w urządzeniach oczyszczających, - stopień redukcji dwutlenku siarki w urządzeniach oczyszczających, - stopień redukcji tlenków azotu w urządzeniach oczyszczających, - stopień redukcji tlenku węgla w urządzeniach oczyszczających.2. Charakteryzujące nakłady DEA: - liczba zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza posiadających urządzenia do redukcji zanieczyszczeń pyłowych, - liczba zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza posiadających urządzenia do redukcji zanieczyszczeń gazowych, - nakłady na środki trwałe służące ochronie powietrza i klimatu. Analizie poddano dane z roku 2012.
Year
Volume
6
Issue
308
Physical description
Dates
published
2015-05-18
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-6-issue-308-article-285
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.