PL EN


2014 | 6 | 308 |
Article title

DIAGNOZA SYTUACJI DEMOGRAFICZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LATACH 2005-2012

Content
Title variants
EN
DEMOGRAPHIC DIAGNOSIS OF LODZ REGION IN 2005-2012
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
According to the diagnosis of the socio-economic situation shown in an update of “Lodz Regional Development Strategy 2020”, Lodz Province is subjected to the strongest depopulation processes in the country. The purpose of this article is spatial-temporal analysis of the demographic structure of the Lodz region using geographic information systems tools and spatial exploratory data analysis. The study mainly focuses on the characteristics of the variables that have the highest influence on the deepening problem of depopulation, i.e.: the number of births, the number of people in retirement age and the level of emigration. The research was performed on the basis of statistical data of the counties, in the period 2005-2012.
PL
Zgodnie z diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej przedstawioną w ramach aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020” województwo łódzkie podlega najsilniejszym w kraju procesom depopulacji. Celem artykułu jest przestrzenno-czasowa analiza struktury demograficznej województwa łódzkiego z wykorzystaniem narzędzi geograficznych systemów informacyjnych oraz eksploracyjnej analizy danych przestrzennych. W opracowaniu głównie skoncentrowano się na charakterystyce zmiennych, które w najwyższym stopniu wpływają na pogłębianie się problemu wyludniania, tj. liczba urodzeń, liczba osób w wieku poprodukcyjnym oraz poziom emigracji. Badanie wykonano na podstawie danych statystycznych dotyczących powiatów, w okresie 2005-2012.
Year
Volume
6
Issue
308
Physical description
Dates
published
2015-05-18
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-7663-year-2014-volume-6-issue-308-article-322
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.