PL EN


2010 | 1 | 1 | 195-207
Article title

Wokół pojęcia europeizacji

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł koncentruje się na dwóch głównych wątkach. Po pierwsze, próbuje opisać koncepcję europeizacji, jej naturę i dokonać jej definicji. Artykuł ekploruje sposoby zdefiniowania zjawiska europeizacji wyróżnijąc trzy rodzaje tego pojęcia: europeizacja uploading typu top-down, europeizacja downloading typu bottom-up oraz europeizacja zintegrowana typu top-down oraz bottom-up. Drugi wątek dotyczy wymiarów i kontekstu europeizacji. Autor wyróżnia i omawia osiem wymiarów europeizacji, a mianowicie geograficzny, socjologiczny, polityczny, prawny, instytucjonalny, makroekonomiczny immanentny, makroekonomiczny transcendentny, jak i mikroekonomiczny. Artykuł oparto na przeglądzie literatury przedmiotu, ale z drugiej strony wprowadzono w nim autorską kategoryzację zjawiska europeizacji, zwłaszcza w znaczeniu ekonomicznym.   The paper focuses on two main streams. First, the author tries to describe the concept of Europeanisation, its nature and definition. The articles elaborates on the ways of defining the phenomenon of Europeanisation. The author distinguishes three types of this coin: uploading top-down, downloading bottom up and integrating top-down vis-a-vis bottom-up Europeanisation. The second main Summary: The paper focuses on two main streams. First, the author tries to describe the concept of Europeanisation, its nature and definition. The articles elaborates on the ways of defining the phenomenon of Europeanisation. The author distinguishes three types of this coin: uploading top-down, downloading bottom up and integrating top-down vis-a-vis bottom-up Europeanisation. The second main stream of the paper is dedicated to the dimensions and context of Europeanisation. The author distinguishes and elaborates on eight, namely geographical, sociological, political, legal, institutional, macroeconomic endogeous, macroeconomic egzogeous as well as microeconomic dimensions of Europeanisation. On one hand, the paper is based on the subject literature review, but on the other hand, it proposes the own categorization of the phenomenon of Europeanisation, especially in the economics meaning. 
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
195-207
Physical description
Dates
published
2010-12-30
Contributors
References
 • Bache I., Europeanization: A Governance Approach, “European Union Studies Association”, 8th Biennial Conference, 27-29 March 2003, Nashville, Tennessee, USA, http://aei.pitt.edu/554/02/Bache_EUSA.doc (dostęp: 15.12.2008).
 • Dumała A., O pojęciu, mechanizmach i instrumentach europeizacji, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, „Sectio K”, 2007, vol. XIV.
 • Dyson K., Goetz K.H., Living with Europe: Power, Constraint and Contestation [w:] Germany, Europe and the Politics of Constraint, red. K. Dyson, K.H. Goetz, Oxford University Press, New York 2003, seria: “Proceeding of the British Academy” 2003, vol. 119.
 • Dyson K., Introduction: EMU as Integration, Europeanization and Convergence [w:] European States and the Euro. Europeanization, Variation and Convergence, red. K. Dyson, Oxford University Press, Oxford - New York 2002.
 • Featherstone K., In the Name of Europe [w:] The Politics of Europeanization, red. K. Featherstone, C.M. Radaelli, Oxford University Press, Oxford 2003.
 • Fetherstone K., Kazamias G., Introduction: Southern Europe and the Process of Europeanisation [w:] Europeanisation and the Southern Periphery, red. K. Fetherstone, G. Kazamias, Frank Cass, London 2001.
 • Geyer R., Macintosh A., Lehmann K., Integrating UK and European Social Policy. The Complexity of Europeanisation, Radcliffe Publishing, Oxford 2005.
 • Harris Ph., McDonald F., European Business & Marketing, 2 ed., SAGE Publications, London – Thousand Oaks – New Delhi 2004.
 • Heath J., Liberalization, Modernization, Westernization, “Philosophy & Social Criticism” 2004, vol. 30, no. 5/6.
 • Howell K.E., Developing Conceptualisations of Europeanisations: A Study of Financial Services, “Politics” 2004, vol. 41, no. 1.
 • Mazurkiewicz P., Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracyjnych, Studium Generale Europa, Warszawa 2001.
 • Meunier S., Globalization and Europeanization: A Challenge to French Politics, “French Politics” 2004, vol. 2, no. 2.
 • Molle W., Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, wyd. III, Fundacja Gospodarcza, Gdańsk 2000.
 • Olsen J.P., The Many Faces of Europeanization, “Journal of Common Market Studies” 2002, vol. 40, no. 5.
 • Radaelli C.M., Europeanisation: Solution or Problem? [w:] Palgrave Advances in European Union Studies, red. M. Cini, A. Bourne, Palgrave Macmillan, Houndmills - New York 2006.
 • Ritzer G., McDonaldyzacja społeczeństwa, Spectrum, Warszawa 1999.
 • Towards a New Yond Europe: Europeanism Project Study, “Dialogue and Universalism” 2002, vo. 12, no. 4-5.
 • Wach K., Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 • Welch L.S., Loustarinan R., Internationalization: Evolution of a Concept, “Journal of General Management” 1988, vol. 14, no. 2.
 • World Economic Outlook, International Monetary Found, Washington 1997.
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2010-volume-1-issue-1-article-119
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.