PL EN


2011 | 2 | 2 | 111-128
Article title

Odbiór społeczny działalności organizacji pozarządowych w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zmiana systemowa w Polsce umożliwiła rozwój tak zwanego trzeciego sektora, czyli sektora pozarządowego. Od lat 90. XX wieku powstało wiele nowych organizacji pozarządowych obejmujących swoimi działaniami praktycznie wszystkie dziedziny życia społecznego. Rozwijały się i poszerzały swój zakres działalności także organizacje już istniejące. Działalność organizacji pozarządowych, pomimo ich niezaprzeczalnie pozytywnego charakteru, jest także w dużym stopniu krytykowana. W artykule przybliżono nastawienie Polaków do działalności charytatywnej ogólnie, a także zaufanie do wybranych organizacji pozarządowych, opierając się na badaniach przeprowadzonych przez wyspecjalizowane ośrodki. Przedstawiono także działania podejmowane przez organizacje dla podniesienia wiarygodności.    Systemic Transformation in Poland allowed the development of socalled third sector, or NGO sector. Many new NGOs have emerged from the 90s of the twentieth century covering with their activities virtually all areas of social life. Those already existing further developed and widened its scope of operations. NGOs activity, despite their undeniably positive character, is also heavily criticized. This article describes the attitude of Poles to charity in general, as well as confidence in the selected NGOs on the basis of studies carried out by specialized centers. Various measures taken by organizations to enhance their credibility is also presented here.
Keywords
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
111-128
Physical description
Dates
published
2011-12-30
Contributors
References
 • Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich w latach 1998–2010, BS/16/2010, CBOS, Warszawa 2010.
 • Babiak J., Rola organizacji pozarządowych we współczesnym społeczeństwie [w]: Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego - Doświadczenia i wyzwania - praca zbiorowa pod red. Babiak J., Sługocki W., Warszawa 2009.
 • Babiak J., Sługocki W., Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego - Doświadczenia i wyzwania, Warszawa 2009.
 • Bartosiewicz D., Darowali w łapę, „Gazeta Wyborcza” z 8 czerwca 2001.
 • Butkiewicz T., Dzierżanowski M., Aleksander K., „Wprost” Numer: 10/2005 (1162).
 • ---
 • Frączak P., Grzechy główne organizacji pozarządowych - http://frso.pl/.
 • Frączak P., Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej – wybór artykułów 1998-2001, BORDO, Warszawa 2002.
 • Gibelman M., Gelman S.R., Very public scandals. Non-government organizations in trouble [w:] International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, vol. 12, 2001.
 • Izdebski K., Kodeksy etyczne w organizacjach pozarządowych http://www.jpo.kotbury.pl.
 • Kamiński R., Pleśniak R., Ekoharacz, „Wprost” Numer: 36/2001 (980).
 • Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych 2010.
 • Kęskrawiec M., Terror ekologiczny, „Newsweek” nr 35/02.
 • Lasocik Z., Kilka uwag o roli organizacji pozarządowych w państwie demokratycznym, Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych BORDO, Warszawa 1994.
 • „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” wyzwanie X – „Wzrost kapitału społecznego Polski - http://www.premier.gov.pl/.
 • Stone D., Recycling bins, garbage cans or think tanks? Three myths regarding policy analysis institutes [w:] Public Administration, vol. 85, 2007.
 • Świątek K., Święto Serca czy Pieniądza? , „Tygodnik Solidarność” wyd. internetowe.
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536).
 • Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r., (Dz.U. Nr 21 poz. 97).
 • Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22.01.2010 r. (Dz.U. Nr 28, poz. 146).
 • Ustawa Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (tekst jednolity w Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm).
 • Wciórka B., Przemiany grupowej aktywności społecznej Polaków w latach 1998-2002, raport z badań CBOS, BS/22/2002/, Warszawa 2002.
 • Wygnański J.J., Kilka uwag o działalności non-profit [w]: Standardy działania organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2011-volume-2-issue-2-article-146
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.