PL EN


2014 | 5 | 11 | 141-158
Article title

Wprowadzenie do myśli geopolitycznej Leszka Moczulskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono biografię Leszka Moczulskiego. Druga część prezentuje kwestię zasadniczą owego artykułu, czyli najważniejsze elementy myśli geopolitycznej L. Moczulskiego w korelacji do współczesnego położenia geopolitycznego Polski. Chociaż jego publikacje obejmują wielopłaszczyznowy zakres dorobku geopolityki, to charakteryzują się kilkoma zasadniczymi kwestiami. Zaliczyć do nich powinno się geopolityczne położenie historycznych ziem polskich, historię militarną i polityczną kampanii polskiej w 1939 roku, a także kształtowanie się kontynentu europejskiego (w tym powstanie i rozwój UE). Poza zamiarem naukowym, tekst ma na celu zwrócenie uwagi czytelnika na to, czy Leszek Moczulski w swojej twórczości naukowej posiada określone fundamenty aksjologiczne. Nadto, w dalszej kolejności ma pokazać podstawy owej myśli, które doprowadziły autora do sformułowania następującej hipotezy badawczej: W sytuacji, gdy L. Moczulski swoją działalność naukową rozpoczynał w komunistycznej Polsce, kiedy ówczesna władza cenzurowała większość prac naukowych, zasadne wydaje się twierdzenie, że jego praktyka akademicka została poważnie ograniczona przez brak możliwości badania wszystkich aspektów geopolitycznych ówczesnego świata. Podstawowym wnioskiem artykułu jest fakt, że panująca cenzura w komunistycznej Polsce i przerwanie badań ze względu na działalność opozycyjną doprowadziły do ograniczenia kariery naukowej Moczulskiego. Co więcej, jego myśl geopolityczna jest aktualna w integracji państw Międzymorza, szczególnie, że sprawa koegzystencji państw tego regionu jest jednym z największych wyzwań w bieżącej polityce europejskiej. The article consists of two parts. In the first part presents the characteristics of Leszek Moczulski. The second part covers the fundamental question that this article addresses, i.e., the most important elements of Moczulski’s geopolitical thought in relation to the contemporary geopolitical position of Poland. Although his publications include a multifaceted range of achievements of geopolitics, it is marked by several fundamental issues. This will include the historical geopolitical position of the Polish lands, the military and political history of the Polish campaign in 1939, and the development of the European continent (including the creation of the EU). Apart from his purely intellectual objectives, the text attempts to draw the reader's attention to the issue of whether Moczulski in his academic work has certain axiological foundations? In an effort to show the basis of that thinking, the author has formulated the following hypotheses:  Moczulski began his academic work in Communist Poland, at a time when the government censored most scientific work; it therefore seems to be reasonable to say that the work of academics was severely limited by the inability to examine all aspects of the contemporary geopolitical world. The basic conclusion of the article is that the prevailing censorship in communist Poland and the interruption of his research because of opposition activities, significantly reduced Moczulski’s career. Moreover, his thought remains relevant in the geopolitical integration of Isthmus. In particular, the issue of the coexistence of states in the region is one of the biggest challenges in current European politics.
Keywords
Year
Volume
5
Issue
11
Pages
141-158
Physical description
Dates
published
2014-06-30
Contributors
References
 • Biernacki, K., 2012, Leszek Moczulski, <http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.
 • php?title=Leszek_Moczulski> (data dostępu: 28.06.2013).
 • Dudek, A., 2000, Leszek Moczulski, w: Skórzyński, J., Sowiński, P., Strasz, M., (red.), Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956–1989, t. 1, Warszawa..
 • Klin, T., 2008, Geopolityka: spór definicyjny we współczesnej Polsce, „Geopolityka: Biule-
 • tyn Naukowo-Analityczny. Instytut Geopolityki” nr 1, s. 5-16.
 • Kuźniar, R., 2005, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Wydawnictwo
 • Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Leszek Moczulski na UMSC: Ukraina musi wybrać, 2011, Moje Miasto Lublin, <http://www.
 • mmlublin.pl/295852/2011/1/28/leszek-moczulski-na-umsc-ukraina-musi-wybrac?category=news> (data dostępu: 22.03.2013).
 • Moczulski, L., 1965, Polityka w stalowym hełmie, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Moczulski, L., 1971, Dylematy. Wstęp do historii Europy Zachodniej 1945–1970,
 • Wydawnictwo MON, Warszawa.
 • Moczulski, L., 1972, Wojna Polska 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Moczulski, L., 1981, Rewolucja bez rewolucji, Wydawnictwo Polskie, Katowice.
 • Moczulski, L., 1993, Bez wahania, rozm. przepr. A. Dudek, M. Gawlikowski, Krakowski
 • Instytut Wydawniczy, Kraków.
 • Moczulski, L., 1999, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa.
 • Moczulski, L., 2001, Lustracja, Oficyna Wydawnicza RYTM , Warszawa.
 • Moczulski, L., 2003, Europa Ojczyzn 2004 – geopolityka, gospodarka, cywilizacja, Bellona, Warszawa.
 • Moczulski, L., 2008, Polska pomiędzy Niemcami a Rosją mit geopolityczny a rzeczywistość,
 • [w:] Eberhardt, P., (red.), Problematyka geopolityczna ziem polskich, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
 • Moczulski, L., 2009a, Wojna Polska 1939, Bellona, Warszawa.
 • Moczulski, L., 2009b, Białoruś może wejść do UE, rozm. przepr. K. Kratiuk, <http://kpn-
 • pl/ articles.php?article_id=188> (data dostępu: 22.03.2013).
 • Moczulski, L., 2010, Geopolityka wymaga dostrzegania dynamicznej rzeczywistości, rozm.
 • przepr. L. Sykulski, „Przegląd Geopolityczny” t. 2, s. 203-209.
 • Orłowski, T., 2003, Wprowadzenie, [w]: Geopolityka, C. Jean, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Raszkowska, G., 2013, Moczulski: Teczki są sfałszowane, <http://www.rp.pl/artykul//1021451
 • .html> (data dostępu: 28.06.2013).
 • Sawiński, K., 2009, Relacja z II Zjazdu Geopolityków Polskich, <http://www.geopolityka.org/
 • komentarze/239-geopolitycy-spotkali-sie-juz-po-raz-drugi> (data dostępu: 26.03.2013).
 • Sąd Najwyższy: Moczulski był agentem SB, 2008, Polska Agencja Prasowa, <http://
 • wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,5128939.html> (data dostępu: 22.03.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2014-volume-5-issue-11-article-215
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.