PL EN


2016 | 7 | 18 | 33-51
Article title

Idea suwerenności wewnętrznej państwa – ujęcie klasyczne i jego współczesna reinterpretacja

Authors
Content
Title variants
EN
THE IDEA OF INTERNAL SOVEREIGNTY OF THE STATE – A CLASSICAL APPROACH AND ITS MODERN INTERPRETATION
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
RESEARCH OBJECTIVE: The aim of the paper is an analysis of the notion of sovereignty from a classical perspective and its modern interpretation. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problemcentres around the analysis of the classical approach to sovereignty, which implies its supreme authority, that is the ability to regulate every aspect and task within the state’s territory on the basis of its exclusive competences. The articlepresents the ideas of such authors as: J. Bodin, T. Hobbes, J. Locke and J. J., which are followed by their contemporary reinterpretation. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article begins with a historical overview of the development of the notion of sovereignty of a state, which is followed by their contemporary interpretation in the context of the new challenges it faces and processes leading to the reduction of its executive authority. RESEARCH RESULTS: The interpretation of the notion of sovereignty has undergone historical evolution and moved from identifying it with absolute self-governance and supreme authority to contemporary variants of the notion making reference to the state’s function in today’s international community. CONCLUSIONS, INNOVATION AND RECOMMENDATIONS:Fears regarding the ability of the state to continue its existence as the institution maintaining the highest power over a given territory seem unfounded, as, by creating various international structures aimed at tightening inter-state cooperation, states successfully protect their sovereignty. The contemporary challenges they have to face lead to the need to reinterpret the notion of sovereignty so as to embrace new relations between such entities as the individual, society, and nation or state.
PL
CEL PRACY Celem pracy jest analiza idei suwerenności państwa w ujęciu klasycznym i jego współczesna reinterpretacja. PROBLEM BADAWCZY I METODOLOGIA Problemem badawczym jest analiza klasycznego podejścia do suwerenności, oznaczającego jego całowładność czyli zdolność doregulowania wszystkich spraw i zadań w obrębie terytorium państwowego na zasadzie całkowitej wyłączności kompetencji. Artykuł przedstawia teorie takich autorów jak: J. Bodin, T. Hobbes, J. Locke czy J. J Rousseau oraz ich reinterpretację w kontekście współczesności. PROCES ARGUMENTACJI Artykuł rozpoczyna rys historyczny dotyczący rozwoju idei suwerenności państwa, które następnie poddane są współczesnej interpretacji w kontekście nowych  wyzwań, jakim musi ono sprostać oraz procesów powodujących redukcję jego kompetencji władczych. WYNIKI Interpretacja idei suwerenności państwa podlegała historycznej ewolucji i przeszła od początkowego utożsamiania jej z całowładności i samowładnością państwa do współczesnych wariantów pojęcia odwołujących się do funkcji państwa w dzisiejszej społeczności międzynarodowej WNIOSKI I ZALECENIA Obawy co do możliwości przetrwania państwa jako instytucji sprawującej najwyższą władzę na danym terytorium nie znajdują uzasadnienia, bowiem tworząc rozmaite struktury międzynarodowe służące zacieśnieniu współpracy, państwa skutecznie chronią swą suwerenność. Współczesne wyzwania, z jakimi muszą się one zmierzyć powodują konieczność dokonania reinterpretacji pojęcia suwerenności uwzględniającej nowe relacje pomiędzy takimi podmiotami jak jednostka, społeczeństwo, naród, państwo.
Year
Volume
7
Issue
18
Pages
33-51
Physical description
Dates
published
2016-11-18
Contributors
author
References
 • Bibliografia: Badie, B., (2000). Il mondo senza sovranità. Gli stati tra astuzia e responsabilità, Trieste: Asterios
 • Bankowicz, M., (1996). Suwerenność, [w:] Słownik polityki,
 • Bankowicz, M., (red.), Warszawa:
 • Wiedza Powszechna
 • Bieleń, S., (2003). Suwerenność państw a gospodarka europejska – wpływy i zależności [w:] Integracja europejska instytucja, polityka, prawo. Księga pamiątkowa dla uczczenia
 • -lecia Profesora Stanisława Parzymiesa. Warszawa: Wydawnictwo naukowe Scholar
 • Bodin, J., (1958). Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej, tłum. zbiorowe, wstęp Z. Izdebski. Warszawa: PIW
 • Chmielewski P. 2007. Suwerenność Państwa we wspólnotowym porządku prawnym, http://www.psz.pl/tekst-5050/Piotr-
 • Chmielewski-Suwerennosc-panstwa-we-wspolnotowym-porzadku-prawnym (dostęp 01.03.2015 r.).
 • Ciapała, J., (2014). Wokół pojmowania i wykonywania suwerenności w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej – kilka uwag podstawowych, lecz czy przekonujących? Gdańskie Studia Prawnicze. Nr. 31, s. 83-98
 • Colombo, A., (2007). L’interminabile tramonto del sistema degli Stati, [w:] La sovranità nell’epoca della politica globale. Milano: Egea
 • Costa, P., (2014) Immagini della sovranità fra medioevo ed età moderna: la metafora della “verticalità” [w:] Gherardi, R., Ricciardi, M. (red.), Lo Stato globale, Bologna: CLUEB
 • Czaputowicz, J., (2013). Suwerenność. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
 • Dudek, D., (2013). Konstytucyjny system organów państwa, Warszawa: C.H. Beck
 • Ehrlich, L., (1947). Prawo narodów. Kraków: Wydawnictwo UJ
 • Fioravanti, M., (2004). È possibile un profilo giuridico dello Stato moderno? Scienza &Politica per una storia delle dottrine, nr.31, s. 39-52
 • Focarelli, C., (2007). Il sistema degli Stati e il governo dell’umanità nel diritto internazionale contemporaneo, [w:] La sovranità nell’epoca della politica globale, Milano: Egea
 • Gerber, C.F, (1971). Diritto pubblico. Milano: Giuffrè Editore
 • Gueli, V., (1940). Sovranità, [w:] Digesto italiano, XIII, Torino: Utet
 • Hobbes, T., (1954). Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. Warszawa: Wydawnictwo PWN
 • Hobbes, T., (1956). O obywatelu, [w:] tegoż, Elementy filozofii, t.2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Jackson, R., (2011). Suwerenność. Ewolucja idei, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 • Kranz, J., (2001). Suwerenność państwa i prawo międzynarodowe, [w:] W.J. Wołpiuk (red.), Spór o suwerenność, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe
 • Kranz, J., (2010). Jak rozumieć suwerenność? Próba opisu [w:] S. Sowiński, J. Węgrzecki (red.), Suwerenność państwa i jej granice. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Locke, J., (1992). Dwa traktaty o rządzie. Warszawa: Wydawnictwo PWN
 • Łoś-Nowak, T., (2005). Paradygmat realistyczny – projekcje porządku międzynarodowego w XXI wieku, [w:] R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo UW
 • Marszałek, A., (2000). Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej. Spór o istotę suwerenności i integracji. Łódź: Instytut Europejski
 • Mattioni, A., Fardella, F., (2009). Teoria generale dello Stato e della Costituzione. Un’antologia ragionata. Torino: Giappichelli Editore
 • Orlando, V.E., (1921). Principi di diritto costituzionale, Firenze: G. Barbera
 • Poggi, G., (2010). Państwo. Jego natura, rozwój i perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Portinaro, P.P., (2005). Stato: un tentativo di riabilitazione [w:]
 • Guaraldo, O., Tedoldi, L (red), Lo stato dello Stato. Riflessioni sul potere politico nell’era globale. Verona: Ombre Corte
 • Portinaro, P.P., (2009). Lo Stato nel laboratorio politico europeo, [w:] Gherardi, R., Ricciardi, M. (red.), Lo Stato globale. Bologna: CLUEB
 • Rousseau, J.J, (1966). Umowa społeczna oraz Uwagi o rządzie polskim. Warszawa: Wydawnictwo PWN
 • Schulze, H., (2012). Państwo i naród w dziejach Europy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 • Silvestri, G., (2005). Lo Stato senza Principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste. Torino: G. Giappichelli Editore
 • Sowiński, S., (2004). Suwerenność, ale jaka? Spór o suwerenność Rzeczpospolitej w polskiej euro debacie. Studia Europejskie. Nr 1, s. 23-43
 • Szczerski, K., (2012). Suwerenność w Europie. Suwerenność Europy. Zarys problematyki w kontekście zmian politycznych w Unii Europejskiej. Zeszyty polityczne Prawa i Sprawiedliwości. Nr 1, s. 20-29
 • Willke, H., (2007). Tragedia państwa. Prolegomena do teorii państwa i policentrycznego społeczeństwa. Zarządzanie Publiczne. Nr 1, s. 125-140
 • Ventura, L., (2010). Stato e sovranità. Profili essenziali. Torino: Giappichelli Editore
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-issn-2353-950X-year-2016-volume-7-issue-18-article-617
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.